22 พฤษภาคม 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3)

ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้ม...ให้ประชาชน
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม หมู่ที่ 11 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) แก่ประชาชนผู้ครอบครองที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมพิธีมอบ น.ค.3 ด้วยดังกล่าวนายพิพัฒน์ กล่าวว่า การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันนี้ เป็นการดำเนินการตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยให้จังหวัดและอำเภอจัดโครงการจังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่และบูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินการนำกิจกรรมการบริการออกร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกสำหรับในเดือนพฤษภาคม 2562 ได้กำหนดพื้นที่อำเภอบางระกำ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม หมู่ที่ 11 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นจุดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญและร่วมมือกันออกหน่วยบริการประชาชน และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ฝากความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ ในการป้องกัน เฝ้าระวังเกี่ยวกับวาตภัย ตลอดจนดูแลสุขภาพ จากปัญหาไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้เกียรติมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) แก่ประชาชนผู้ครอบครองที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง จำนวน 5 คน รวมพื้นที่ 46 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา ตลอดจนมอบประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 5 คน มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนผู้ยากไร้อีกด้วยทางด้านนายอัครโชค ได้กล่าวรายงานถึงลักษณะทั่วไป ตลอดจนสภาพปัญหาเร่งด่วนที่ชาวอำเภอบางระกำต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ ปัญหาเรื่องถนนซึ่งมีความต้องการให้มีการก่อสร้างถนนลาดยางภายในตำบล ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากมีแม่น้ำยมไหลผ่านในฤดูฝน เมื่อปริมาณน้ำฝนมากจากจังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัยน้ำจะเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ในส่วนของแม่น้ำยม น้ำจะล้นแม่น้ำยมเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร จึงต้องการปรับปรุงคลองที่มีอยู่ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุทกภัยและกักเก็บน้ำไว้ใช้เมื่อภัยแล้งได้ เป็นต้น


ทางด้าน นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
ควบคุมดูแลการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) แก่ประชาชน ผู้ครอบครองที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง ได้นำ น.ค.3 มามอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบให้กับประชาชนในพื้นที่  อำเภอบางระกำ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นางสาวมณีรัตน์ ราชวงค์ นายจบ นาเกลือ นางประจวบ ราชวงค์
นายบุญจันทร์ จันทะขาว และนายเยื้อน พัดภู่ ซุ้งได้ดำเนินการตามขั้นตอนและผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แล้ว สำหรับการมอบ น.ค. 3 ในวันนี้ ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่ง โดยที่ผ่านมานิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการทยอยมอบ น.ค.3 ให้กับประชาชนในพื้นที่นิคมสร้างตนเองมาเป็นระยะๆเมื่อประชาชนได้รับ น.ค.3 แล้ว สามารถนำไปขอออกโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ แต่ทั้งนี้ ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินไปยังผู้อื่นไม่ได้ นอกจากการตกทอดโดย
ทางมรดกเท่านั้น