02 เมษายน 2562

Shift and share ต้นแบบกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตอาสา

Happy Kids in Summer 2019
ภายใต้ โครงการพัฒนา เพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share

ต้นแบบกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตอาสา


วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายกิจกรรม HAPPY KIDS in SUMMER 2019 ภายใต้ โครงการพัฒนา เพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

นางนภา กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการมุ่งเน้นการสร้างให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเป็น “ผู้ให้” มากกว่าการเป็น “ผู้รับ” อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และเป็นการขยายเครือข่ายด้านการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ร่วมกัน ป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาสังคมไปสู่สังคมแห่งสันติสุข เอื้ออาทร น่าอยู่ และยั่งยืน


นางนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม HAPPY KIDS in SUMMER 2019 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share ที่จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้ เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และปลูกฝัง “จิตอาสา” ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างประโยชน์สุขกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ซึ่งปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุ 5 – 15 ปี จำนวน 70 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เน้นกระบวนการพัฒนาเด็กอายุระหว่าง 5 – 15 ปี โดยใช้หลักสูตรการเรียนรู้ 3R 8C มาพัฒนาคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 3R ประกอบด้วย Reading อ่านออก W[R]iting เขียนได้ A[R]ithmetic การคำนวณ และ 8C ประกอบด้วย C1: Critical Thinking and Problem Solving การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ C2: Creativity and Innovation คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม C3: Collaboration Teamwork and Leadership ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ C4 : Communication Information and Media Literacy ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ C5: Cross-cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม C6: Computing and ICT Literacy ทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี C7 : Career and Learning Skills ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ และ C8 : Compassion มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย


นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายกิจกรรม HAPPY KIDS in SUMMER 2019 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คาดหวังให้การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะสังคม ทักษะชีวิต มีพฤติกรรมเชิงบวก มีจิตอาสาสามารถทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้ สามารถปรับตัวและเข้ากับสังคม ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตอาสา พร้อมทั้งขยาย Model โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่สนใจต่อไป หน่วยงานใดสนใจนำรูปแบบการจัดกิจกรรมไปใช้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองหนึ่งใจเดียวกัน...ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางนภา กล่าวในตอนท้ายโทร 02 306 8883-4 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ 
Facebook: ShiftandShare MOL