21 มีนาคม 2562

IEEE PES GTD ASIA 2019 งานระดับโลกได้มาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก


IEEE Power & Energy Society – Thailand และ สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์
แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ได้รับความไว้วางใจจาก IEEE Power & Energy Society สำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรที่รวมองค์ความรู้และบุคคลากรด้านไฟฟ้าและพลังงานระดับโลกที่ก่อตั้งมานานกว่า 130 ปี ให้ดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรืองาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


นับเป็นโอกาสอันดีที่งานระดับโลกได้มาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก และถือเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียเช่นกัน หลังจากที่ได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา IEEE PES GTD ASIA 2019 เป็นงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ โดยมีองค์ประกอบของงานหลัก ๆ ครอบคลุมเนื้อหาด้าน ระบบผลิตไฟฟ้า (Power Generation หรือ PG) ระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า (Transmission and Distribution หรือ T&D) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy หรือ RE) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิตอล เช่น เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล รวมเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy”
 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องภิรัช 1 และร่วมพบกับ YuMi – IRB 14000 | Collaborative Robot หุ่นยนต์แขนกลอัจฉริยะผู้ช่วยใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรม เพียบพร้อมด้วยความสามารถเทียบเท่ามนุษย์ จะมาโชว์ความสามารถโดยนำม้วนสารให้องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ลงนาม ในการเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ และร่วมถ่ายภาพ ภายในงานมีการนำเสนอทั้งในส่วนการประชุมเชิงวิชาการและส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงานยังเป็นเสมือนเวทีพบปะระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทุกรูปแบบ โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานเข้าร่วมงานกว่า 400 คูหา และมีผู้เข้าร่วมการประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานกว่า 10,000 คนในส่วนของการจัดงานสัมมนาวิชาการนั้น ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากหลายประเทศ มาบรรยายในหลากหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น Keynote Session, Super Session และ Panel Session ซึ่งมีมากกว่า 30 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานที่น่าใจ อาทิ แนวโน้มพลังงงานทางเลือกในอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นอนาคตใหม่ของการก้าวข้ามขีดจำกัดในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจนผู้ซึ่งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องข้องในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อรักษาระดับคุณภาพและเป็นมาตรฐานตามหลักสากล โดยบทความที่ได้รับคัดเลือก จะได้นำเสนอบทความในเวทีการประชุมกลุ่มย่อยในการประชุมวิชาการ และได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการอีกด้วยนอกจากนี้ ในส่วนของการแสดงนิทรรศการ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ที่จะนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าและพลังงานของแต่ละหน่วยงานมาจัดแสดงที่บูธอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้รับประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพลังงานแห่งอนาคต รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม โซลูชั่นครบวงจรด้านไฟฟ้าและพลังงาน ตลอดจนการจัดการโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

การจัดงานครั้งนี้ IEEE PES GTD ASIA 2019 คาดหวังที่จะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านการวิจัย และนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า  พลังงานของประเทศให้ก้าว
สู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม

งานแห่งอนาคตด้านไฟฟ้าและพลังงาน IEEE PES GTD ASIA 2019
ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562 ไบเทค บางนา
Website: www.ieeegt-d.org