17 มกราคม 2562

พส. พร้อมเปิดตัวกิจกรรม “Kick Off SE Online”
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อพส.) ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “Kick Off SE Online” เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม (SE) และระบบการยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมออนไลน์ (Online) โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ บริเวณลาน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

นางนภา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเชิญชวนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในรูปแบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.) เป็นหน่วยงานหลัก ในการออกหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม 

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมแล้ว รวมทั้งสิ้น 94 กิจการ คิดเป็นรายได้รวมจำนวน 4,380 ล้านบาท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้จัดทำระบบฐานข้อมูลการขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม (SE Online) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการยื่นขอหนังสือรับรองฯ (เดิมต้องจัดส่งเอกสารที่กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ชั้น 3 กรม พส.) และอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการในการขอหนังสือรับรองการเป็นกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองอย่างเป็นสากล


นางนภา กล่าวต่อไปว่า จากการจัดงาน “Kick Off SE Online” ดังกล่าว จะทำให้ ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ได้รับทราบช่องทางในการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมที่สะดวก รวดเร็ว และทราบหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม ทั้งนี้ เมื่อสถานประกอบการได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมแล้ว จะสามารถยื่นความจำนงยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ. 2559

สำหรับกิจกรรมในวันงาน จะมีนิทรรศการ SE และบูธการยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับการพัฒนาประเทศ” โดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และการเสวนา เรื่อง “การบูรณาการการจัดทำฐานข้อมูลกิจการเพื่อสังคม” โดยวิทยากรจากภาคเอกชน และภาครัฐ เช่น รองนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม/ นายกสมาคมนักธุรกิจ เอส เอ็ม อี รุ่นใหม่/ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม (SE) และระบบการยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมออนไลน์ (Online)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมแก้ไขปัญหาสังคม โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสังคม โดยการดำเนินกิจการเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานกิจการเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและมีธรรมาภิบาล นางนภา กล่าวในตอนท้าย