11 มกราคม 2562

พส. จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

"เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 
โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม นเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม
นางนภา กล่าวว่า จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ ดังนั้น ทุกสังคมจึงให้ความสำคัญแก่เด็ก และจัดให้มีกิจกรรมวันเด็กขึ้นทุกปี เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ
นางนภา กล่าวต่อไปว่า ...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตระหนักถึงความสำคัญในวันเด็ก จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ขึ้น ซึ่งในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หรือลุงตู่ของเด็กๆ ได้มอบคำขวัญให้แก่เด็กๆ ทุกคนว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  ตามฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย

1) บันไดงูพาเพลิน
2) ซุปเปอร์ฮีโร่คัดแยกขยะ
3) โบว์ลิ่งกลิ้งแบ่งปัน
4) I can do it. พิชิตลูกปิงปอง


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์สร้างสรรค์  อย่างหลากหลายให้แก่เด็กๆ เพื่อเสริมพัฒนาการ และปลูกฝังให้เด็กๆ มีจิตอาสา รู้จักการให้ สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
-นางนภา กล่าวในตอนท้าย