27 พฤศจิกายน 2561

การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ เกาะสอง – ระนอง ครั้งที่ 13พันตำรวจโท มาวโทนอู ผู้บังคับการจังหวัดเกาะสอง หัวหน้าคณะทำงานศูนย์ประสานงาน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเกาะสอง แห่งสหภาพเมียนมา และนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานชายแดน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย-เมียนมา จังหวัดระนอง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานชายแดน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือ BCATIP ของทั้ง 2 ประเทศ ณ ห้องประชุม วิคตอเรีย คลิฟ จังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมาร์


ทั้งนี้ จังหวัดระนองและจังหวัดเกาะสองได้ริเริ่มจัดการประชุมดังกล่าว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2555 และได้เปิดศูนย์ประสานงานจังหวัดระนองและจังหวัดเกาะสอง เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 จากนั้น ได้กำหนดการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องปีละสองครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน ส่งเสริมพัฒนางานคุ้มครอง และส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงผู้ประสบปัญหาสังคมซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน ระนอง-เกาะสอง


จากการประชุมที่ผ่านมา จำนวน 12 ครั้ง คณะทำงานทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และการช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิด การประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว การประสานการรับ-ส่ง ทั้งที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และขยายความช่วยเหลือถึงผู้ประสบปัญหาสังคมชาวเมียนมาร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ ฝั่งเกาะสองได้ให้ความสำคัญในการติดตามครอบครัว เตรียมพร้อมในการส่งกลับผู้เสียหาย และผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย


ทั้งนี้ คณะทำงานฝั่งระนองได้รับความร่วมมือในการประสานงาน และปฏิบัติงานจากฝั่งเกาะสองอย่างดีมาโดยตลอด