20 สิงหาคม 2561

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8

 เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืน


ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืน"

 ซึ่งจะจัดการประชุมระหว่าง 19-21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประธานคณะกรรมการ จัดการประชุมพร้อมคณะให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก นิสิต นักศึกษา นักพลศึกษา นักวิชาการ จากทั่วประเทศ และผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก 600 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การสานต่อปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนากีฬาและการพลศึกษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาจากต่างประเทศทั้งสหรัฐ, ออสเตรเลีย, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, มาเลเซียและไทย ที่มาร่วมทำการบรรยาย
นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานทางวิชาการของสถาบันการพลศึกษาแต่ละวิทยาเขตพื้นที่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 โรงแรม ดิเอ็มเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ