21 มิถุนายน 2567

กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความเข้าใจ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย 2567


มัคคุเทศก์ ถือเป็นบุคลากรสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และเป็นกำลังขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


วันนี้ (21 มิถุนายน 2567) กรมการท่องเที่ยวได้จัดงานเนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2567 โดยมี นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย” โดยมีผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมมัคคุเทศก์ ผู้แทนสมาคมด้านการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การชี้แจงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง และนำเสนอการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่กรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาต่อยอด เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการ ซึ่งเป็นการปรับการทำงานให้เข้ากับยุคสมัยและบริบทของสังคมปัจจุบัน


นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายเรื่องของสวัสดิการต่างๆ ที่อาชีพมัคคุเทศก์พึงได้รับประโยชน์จากกองทุนการออมแห่งชาติและสำนักงานประกันสังคม เพื่อส่งเสริมการออมให้แก่มัคคุเทศก์ โดยมีผู้แทนสมาคมมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร