15 มิถุนายน 2567

พม. เชิญชวนร่วมสร้างกุศลใหญ่ พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2567 ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะพระธรรมจาริก ขอเป็นสื่อกลางเปิดประตูสู่บุญอันยิ่งใหญ่ เชิญประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จำนวน 172 รูป  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร   

พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถือเป็นการสร้างกุศล ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนบนพื้นที่สูงได้รับการศึกษา ตลอดจนปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิตใจให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงเป็น “นักพัฒนา” ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนบนพื้นที่สูงร่วมเป็นเจ้าภาพตามจิตศรัทธา ได้ที่บัญชีมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1-22540-1  ขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

ข้อมูลติดต่อ  มูลนิธิเผยแพร่พุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์ฯ
โทร 0 2659 6128 สำนักงานประธานพระธรรมจาริก 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
โทร 0 2280 2273

“แม้ความห่างไกลของพื้นที่สูงจะเป็นอุปสรรค แต่ศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา
จะนำพาชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง สู่การพัฒนาและ พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน”