17 มิถุนายน 2567

มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง” รุ่นที่ 17มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม เปิดหลักสูตร ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 17 โดย กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม มีนักศึกษาเดินทางมารายงานตัว ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ จาก พลโท มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ รวมถึงมีการจับสลากหมู่เพื่อแบ่งกลุ่มการจัดทำงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในมิติต่างๆ โดย หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้สามารถรับมือได้กับทุกการเปลี่ยนแปลงในสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการจัดทำหลักสูตร เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม เข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตต่อไป


ขณะนี้ ทางหลักสูตรฯ​ กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 18 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจ Facebook ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง