19 กุมภาพันธ์ 2567

”นฤมล“ เผย จากนโยบายส่งเสริมการลงทุน รัฐบาลเศรษฐา

ดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศ ปี 66 สร้างรายได้เข้าไทยประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท 

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายการทำงานของทีมไทยแลนด์ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “หัวหน้าเซลล์แมน” ว่าสิ่งที่ทำให้ “รัฐบาลเศรษฐา” ให้ความสำคัญกับการดึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ก็เพราะเงินลงทุนเหล่านี้ จะนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มของประเทศไทย ซื้อวัตถุดิบในไทยเพิ่ม จ้างแรงงานไทยเพิ่ม และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการไทย นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า รายงานสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนปี 2566 มูลค่ารวม 663,239 ล้านบาท โครงการเหล่านี้เกิดเป็นรายได้จากการส่งออกเข้าประเทศไทยสูงถึงปีละประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท เกือบ 4 เท่าของมูลค่าที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม ซึ่งมูลค่าการส่งออกอันดับหนึ่งมาจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวม 883,409 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้จากการส่งออกของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ เทคโนโลยีชีวภาพ มูลค่ารวม  788,019 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของรายได้จากการส่งออกของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด

ผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยเพิ่มเติมว่า นอกจากการส่งออกที่สร้างรายได้สู่ประเทศเป็นจำนวนมากข้างต้นแล้ว โครงการที่เข้ามาลงทุนยังเข้ามาชื้อวัตถุดิบในประเทศไทยเพิ่มปีละประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท เกือบ 2 เท่าของมูลค่าที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม โดยมูลค่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศส่วนมากมาจากโครงการในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศรวมมูลค่า 797,867 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด นอกจากนี้ โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติในปี 2566 ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานไทยรวม 115,285 คน โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จ้างแรงงานไทยเพิ่มมากสุด 52,693 ตำแหน่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของจำนวนการจ้างแรงงาน ไทยของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด

“นายกฯเศรษฐา รองฯ ภูมิธรรม รองฯ ปานปรีย์ จึงได้มอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ทุกคนร่วมกันทำงานเพื่อดึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ เพิ่มกำลังซื้อวัตถุดิบในประเทศ เพิ่มการจ้างแรงงานไทย ทั้งหมดนี้ เพื่อผลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจไทย ผู้ประกอบการไทย พี่น้องเกษตรกร รวมถึงพี่น้องแรงงานไทย” ผู้แทนการค้าไทยกล่าวย้ำ