22 พฤศจิกายน 2566

DIPROM Connext อีกหนึ่งความสำเร็จ สร้างโอกาส สร้างช่องทางดันสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไทย ก้าวสู่ตลาดสากล


กรุงเทพฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 – นางสาวอังสนา โสมาภา ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายดีพร้อมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล (DIPROM Connext) พร้อมดันผู้ประกอบการไทยสู่สากล ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรม เอส 21 สุขุมวิท

นางสาวอังสนา โสมาภา เผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายประการ ทั้งทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีปริมาณจำกัดลง ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกซื้อสินค้า การแข่งขันทางด้านการค้าทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มสาขาแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าไลฟ์สไตล์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ดังนั้นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ ต้องมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ 

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ ทั้งในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดต่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ยังสามารถขยายมูลค่าส่งออกได้อีกด้วย  ซึ่งการพัฒนาศักยภาพครบทุกมิตินี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ได้ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายดีพร้อมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล (DIPROM Connext) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรม มีศักยภาพ ตลอดจนให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด จนสามารถเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 15 กิจการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ผ่านการฝึกฝนจากกิจกรรมหลากหลายที่เป็นประโยชน์ อาทิ เช่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการ และ การส่งเสริมการตลาดด้วย Digital Marketing เพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่าง AR, VR, Metaverse เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ และสร้างการเครือข่ายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความเข้มแข็ง และความร่วมมือในการทำธุรกิจ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้เรียนรู้กระบวนการสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) และ กลยุทธ์การสร้างโมเดลธุรกิจแบบ Collaboration Marketing พร้อมนำเสนอ (Pitching) ต่อผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ JACOB JENSEN DESIGN ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้มีการนำความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้ในการประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดแนวคิดให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมได้อย่างมาก 

นอกจากนี้ ดีพร้อม ได้ลงพื้นที่พร้อมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหาร การจัดการธุรกิจ และการตลาด แก่ผู้ประกอบการ ทำให้ได้คำแนะนำที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์กับความต้องการตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนมาถึงส่วนที่เป็นไฮไลท์ของกิจกรรม โดยดีพร้อมได้นำผู้ประกอบการทั้ง 15 กิจการไปทดสอบตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียง อาทิ eBay Amazon และ etsy ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าต่างประเทศเป็นอย่างดี ทางดีพร้อมหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต 

รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม DIPROM Connext มีดังนี้

1. นายสนธยา  ปั้นสุภา  แบรนด์ Grajang

2. นายวิเชียร  ตั้งปัญญาพินิจ แบรนด์ Vin Jewel Shop

3. นางสาวภคินี  ศรีพงษ์ธนากุล แบรนด์ KAYA Craft

4. นางสาวภูริชนรดา มากอำไพ แบรนด์ Twotwice

5. นางสาวศุภลักษณ์  เศวตกิติธรรม แบรนด์ Malin Jewelry

6. นางสาวพัชราวรรณ  สะเอียบคล แบรนด์ Pha ภา ผ้าฝ้ายมัดย้อม

7. นางสาวเพ็ญพันธุ์  เกยูรพันธุ์ แบรนด์ สานศิลป์

8. นางสาวณัฏฐิรา  ปกรณ์แก้ว แบรนด์ Give A Wish Jewelry

9. นางสาวจิรัชญา  วงศ์อริยะกวี แบรนด์ Siri Shaya

10. นางสาวอารียา  บุญช่วยแล้ว แบรนด์ INTHAI

11. นายณัฐพงศ์  โภคาเจริญวัจนะ แบรนด์ เพลินใจ 

12. นายเงิน สมบูรณ์กุลวุฒิ แบรนด์ Ekko

13. นางสาวธวัลรัตน์  สิทธิชัย แบรนด์ Butterfliesn.co 

14. นางสาวลลิลดา  ศิริสุขกมล แบรนด์ Rock Me Jewelry

15. นางสาวธิดารัตน์ คงวิทยากิจจ์ บริษัท เรฟโวเทคโนโลยี จำกัด

อย่างไรก็ดี ดีพร้อม เราไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ เราพร้อม และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไทยในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับฐานราก สู่ระดับสากล เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และ ยังยืน
ให้แก่ประเทศต่อไป นางสาวอังสนา โสมาภา กล่าวปิดท้าย