19 สิงหาคม 2566

ดีพร้อมมอบวุฒิบัตร The best of the best 30 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

ตอกย้ำความสำเร็จกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย 

ดีพร้อมคัดเลือกนักธุรกิจอุตสาหกรรมที่ผ่านการฝึกอบรมในกิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ  เสริมความรู้อย่างเข้มข้นในกิจกรรมสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่าย เทคนิค Pitching และการฝึกปฏิบัติการ การนำเสนอธุรกิจอย่างทรงพลัง  Chat GPT & Marketing  คัดกรองจนได้สุดยอดนักธุรกิจอุตสาหกรรม  30  ราย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย พร้อมมอบวุฒิบัตร  The best of the best โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด


ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึง กิจกรรมปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมว่า “ดีพร้อมให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก   ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค้า และภาคบริการของชุมชน ดีพร้อม จึงได้มีการดำเนินการ กิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Beyond Academy (ABA) )   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น 


กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ได้เริ่มดำเนินการรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้น มาจนถึงรุ่นที่ 3 ในปีงบประมาณ 2565 โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นมากกว่า 5,800 คน โดยกิจกรรมนี้ ได้ผลตอบรับที่ดีตลอดมาจากผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผู้สนใจจะก้าวเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม และในปีงบประมาณ 2566 นี้ ได้ดำเนินการตามเป้าหมาย อบรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม รวมจำนวน 1,000 คน สำเร็จตามเป้าหมาย โดยคัดเลือก 30 ผู้ประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม เข้าสู่กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายภายในกลุ่ม และร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่น ๆที่มีศักยภาพ โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น  จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกๆท่าน ที่ได้รับประกาศนียบัตร (The Best of the Best) ในวันนี้”


นายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ได้ให้รายละเอียดถึงกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมว่า “กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม มีกลุ่มเป้าหมาย  คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ   จัดให้มีกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 66  ผ่านระบบ Zoom โดยมีเนื้อหาและกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่าย เทคนิค Pitching และการฝึกปฏิบัติการ การนำเสนอธุรกิจอย่างทรงพลัง  Chat GPT & Marketing  ตามลำดับ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  168 คน แยกออกเป็น  กลุ่มที่คัดเลือกจากอบรมทั้งประเทศ หรือ the best จำนวน  98 คน และกลุ่มอบรมทั่วไป จำนวน 71 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน   

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมได้คัดกรองจากกลุ่มผู้เรียนดังกล่าว เพื่อเป็น The best of the best  จำนวนทั้งสิ้น 30 คน และได้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายในวันนี้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ปั้นให้ปัง ดังด้วยติ๊กต๊อก" โดย ดร.พัฒนพงศ์   เพ็งจันทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.ปานรดา นิมิตรภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งเอเชีย (APDC) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันการเงิน คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  หรือ SME D Bank  และกิจกรรมการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เป็น The best of the best ในวันนี้  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้นักธุรกิจอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่การแข่งขันในภาวะการณ์ของตลาดปัจจุบันได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งต่อไป” 

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.dip.go.th
หรือ เฟสบุ๊ค : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม