24 มิถุนายน 2566

กลุ่มมิตรผล และวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรสู่ภาคเกษตรสมัยใหม่ผ่านการรับรองหลักสูตรประเภท Non-Degree ชุดวิชา Mitr Phol ModernFarmกรุงเทพฯ 23 มิถุนายน 2566 – กลุ่มมิตรผล นำโดยคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร และคุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและสนับสนุน กลุ่มงานอ้อย ร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร. นรุณ วรามิตร คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาและรับรองหลักสูตร ประเภท Non-Degree ชุดวิชา “ผู้ผลิตอ้อยสมัยใหม่แบบครบวงจร หรือ Mitr Phol ModernFarm” ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้
โดยชุดวิชา “ผู้ผลิตอ้อยสมัยใหม่แบบครบวงจร หรือ Mitr Phol ModernFarm” นี้เป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทประกาศนียบัตรชุดวิชา Non-Degree ที่ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตเข้า Credit Bank ได้ถึง 14 หน่วยกิต ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยสถาบันมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (MITR PHOL MODERNFARM ACADEMY: MFA) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2562 เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกอบรมการทำไร่อ้อยสมัยใหม่และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ถูกต้อง พร้อมนำแนวคิด Design Thinking เข้ามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยสถาบันฯ ได้พัฒนาชุดวิชานี้ขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการภาคเกษตรสมัยใหม่ให้กับบุคลากรภายในองค์กร และเกษตรกรชาวไร่อ้อยของกลุ่มมิตรผล ให้สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการจัดการไร่อ้อยได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมดิน จนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มิได้จำกัดอยู่ภายในห้องเรียน แต่ครอบคลุมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมประสบการณ์ทำงานจริงให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ พร้อมปรับตัวให้เท่าทันโลกการเกษตรยุคใหม่ ด้วยวิถีการทำเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่นับเป็นความท้าทายสำคัญของภาคเกษตรในยุคปัจจุบัน โดยกลุ่มมิตรผลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งหวังว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ภาคเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ต่อไป