12 พฤษภาคม 2566

สรรพสามิต ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (ที่สี่จากขวา) องคมนตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “องค์กรคุณธรรม” ในงาน “สรรพสามิตคุณธรรม” ถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการสู่องค์กรคุณธรรม เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ EASE Excise มุ่งเน้น ESG ของกรมสรรพสามิต โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กลาง) อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

หัวใจความสำเร็จของ “สรรพสามิตคุณธรรม" นั้น องค์ประกอบหลักคือ บุคลากรของกรมสรรพสามิต ที่จะต้องเป็นคนเก่ง คนดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล รับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศชาติ 

บุคคลในภาพ (จากซ้าย—ขวา) 

1. นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี

2. นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดี

3. นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี

4. นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต

5. ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต

6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

7. นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต

8. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดี

9. ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดี