30 พฤษภาคม 2566

“พาณิชย์” ย้ำจุดยืนส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ ในงาน “Design and Value Creation Forum” ฉลอง 33 ปี

จาก “ส่งเสริมการออกแบบพัฒนาสินค้า” สู่การ “สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อความยั่งยืน”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ตอกย้ำจุดยืนภารกิจสำคัญ “ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการสร้างแบรนด์” และ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ” ย้ำกับทุกภาคส่วนให้ผลักดันอย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

ภายใต้นโยบายกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า เป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน 2 ด้าน คือ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้ดำเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ นวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการตลาด อาทิ DEmark : Design Excellence Award หรือ Thailand Trust Mark (T Mark) รางวัล PM’s Export Award เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและธุรกิจ ส่งผลให้การดำเนินงานที่ผ่านมาในช่วง 5 ปี  (ปี 2560 -2565) เกิดการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวน     10,916 ราย และสร้างมูลค่าการค้า ผ่านกิจกรรมกว่า 1,142.5 ล้านบาท


นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กล่าวว่า “การจัดงาน Design and Value Creation Forum เป็นเวทีสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและ  นักออกแบบ ในวาระครบรอบ 33 ปี ของการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการออกแบบเพื่อการส่งออก   เมื่อ 29 พฤษภาคม 2533 สู่การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมเพื่อการค้า เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการส่งออก นักสร้างสรรค์หลากหลายสาขาทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งตัวแทนหน่วยงาน สมาคมและองค์กรต่างๆ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิด ค้นหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยใช้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้าน Megatrend และ Next Normal พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ อันนำไปสู่การขับเคลื่อนและยกระดับนโยบายด้านการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายหลังจากการจัดงานนี้ จะทำให้ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกัน” 

นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “งาน Design and Value Creation Forum เป็นกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มระหว่างผู้ประกอบการและเครือข่ายนักออกแบบ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “BEHIND THE DOOR, NEW DISCOVERIES” โดยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังประตูความสำเร็จของการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าของไทยมาร่วมบรรยาย อาทิ ปาฐกถาพิเศษ “การจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมด้านการออกแบบเพื่อการส่งออกของไทยในวาระครบรอบ 33 ปี” โดย นางสุพัตรา ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาสินค้า อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการออกแบบ รวมทั้งการบรรยายพิเศษ “New Discoveries ค้นพบเส้นทางใหม่และโอกาสของนักออกแบบไทยในเวทีโลก” เพื่อเปิดโลกให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เห็นแนวโน้มรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ (Mega Trends) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเปิดมุมมองให้ผู้ฟังได้รู้ถึงโอกาส สามารถปรับตัวสู่การตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและอยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนการทำงานของสำนัก อาทิ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด, รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน RISC by MQDC, คุณแดน ศรมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดีเอ ดิจิทัล ประเทศไทย จำกัด, คุณณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจโนไซส์ ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด, คุณแคทรีน อมตวิวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท เฮด วัน ฮันเดรด จำกัด และนอกจากนี้ ยังได้เชิญนักออกแบบไทยที่เคยเข้าร่วมโครงการกับกรม ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ที่มีความก้าวหน้า มีชื่อเสียงในผลงานด้านการออกแบบ และมีบทบาทในภาคธุรกิจส่งออกของไทยในบริบทที่แตกต่างกัน มาร่วมถ่ายทอดมุมมองและแนวคิดต่อโอกาสและเส้นทางใหม่ๆ อาทิ คุณพลอยพรรณ ธีรชัย ผู้ร่วมก่อตั้ง THINKK Studio, คุณดุลยพล ศรีจันทร์ ผู้ก่อตั้งและ Managing Director PDM Brand, คุณกฤษณ์ พุฒพิมพ์ ผู้ก่อตั้ง Dot Design Studio, คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ เจ้าของแบรนด์ PiN Metal Arts และคุณสมชนะ กังวารจิตต์ ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ บริษัท พร้อม ดีไซน์ เอเชีย จำกัด”

นอกจากนี้ กรมได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็น จากผู้ประกอบการส่งออกและนักออกแบบที่เคยเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งผู้แทนจากสมาคมในอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุณปิยะชาติ อิศรภักดี          BRANDi and Companies, คุณกวิน ว่องกุศลกิจ กลุ่มมิตรผล, คุณรฐิยา อิสระชัยกุล RISE (Regional Corporate Innovation Powerhouse), คุณโกสินทร์ วิระพรสวรรค์ PLANTOY, คุณอาสา ผิวขำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA), คุณแดน ศรมณี บริษัท เอดีเอ ดิจิทัล ประเทศไทย จำกัด ร่วมเสวนาและเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม ในหัวข้อ “New Challenge ทิศทางการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองแนวโน้มเมกะ      เทรนด์” เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบ สามารถเตรียมพร้อมและปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ ตามแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกในยุค New Economy และเตรียมพร้อมรับมือกับข้อกีดกันทางการค้าในอนาคต และภายในงาน พบกับนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของนักออกแบบไทยในระดับ โดยรวบรวมข้อมูลสินค้าและผลงานของนักออกแบบไทยไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นต้นแบบที่ดีของนักออกแบบไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาจัดแสดงไว้ในงานอีกด้วย

“ปัจจุบันการดำเนินงานของศูนย์บริการออกแบบได้ขยายขอบเขตภารกิจจากการส่งเสริมด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ นวัตกรรมและการสร้าง  แบรนด์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกและเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการส่งออก นักออกแบบและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการดำเนินธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าการจัดงานนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการไทย” ผอ.ประอรนุช กล่าวทิ้งท้าย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
พฤษภาคม 2566