03 มีนาคม 2566

คณะตัวแทนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

วันนี้ 2 มีนาคม 2566 นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอบางบ่อ พัฒนาการอำเภอบางเสาธงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะตัวแทนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ที่ให้เกียรติ เข้าร่วมงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านคลองนาเกลือ ม.2 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ซึ่งนิทรรศการจัดตั้งแต่วันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันนี้เป็นกิจกรรมวันที่ 2 ของการจัดนิทรรศการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คณะตัวแทน Japan International Cooperation Agency (JICA) เข้าร่วมงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ซึ่งตัวแทนฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมของ Champ พร้อมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
                     
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯ ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารการท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามแนวทาง D-HOPE ( Decentralized Hand - On Program Exhibition) ซึ่งมีการสาธิตและให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง กระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนเสริมความมั่งคั่งให้ชาวบ้าน ซึ่งพื้นที่ตำบลนาเกลือเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง