09 กุมภาพันธ์ 2566

รมการท่องเที่ยวร่วมเครือข่ายตรวจเข้มบริษัททัวร์นอมินี

ป้องกันปัญหาธุรกิจนำเที่ยวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง

กรมการท่องเที่ยวร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อป้องปรามธุรกิจนำเที่ยวที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางซึ่งผิดกฎหมาย หากตรวจสอบพบจะดำเนินคดีทันที

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง มอบหมายให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม และกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ออกตรวจผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล ที่เข้าข่ายพฤติกรรมต้องสงสัยว่าใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือ นอมินี (Nominee) โดยเข้าตรวจสอบธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ไม่พบการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด


กรมการท่องเที่ยวจะกำชับให้สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาทั้ง 6 สาขา ทั่วประเทศ บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางซึ่งผิดกฎหมาย และยังทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวนมาก หากกรมการท่องเที่ยวตรวจสอบพบ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้ประกอบการรายนั้นทันที