18 มกราคม 2566

นิคมฯกือลอง เสริมทัพภาคีเครือข่าย สร้างความรู้ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

     วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา (นิคมกือลอง) จัดกิจกรรมกิจกรรมพบปะยามเช้าภาคีเครือข่าย  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของนิคมฯและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

       ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา/ผอ.ศปก.อ.บันนังสตา เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยน โดยมี พ.ต.ท.กิตติทัศน์ กันฉาย รอง ผกก.ป.สภ.บันนังสตา พ.อ. กฤษณะ น้ำแก้ว ผบ.ฉก.ทพ.30 พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ บริเวณบ้านพักผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา 

       ซึ่งในเวทีวันนายสมใจ  บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา ได้ให้ร่วมแลกเปลี่ยนความเป็นมาของนิคมฯ ขนาดและพื้นที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่สำคัญที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 นอกจากนี้ยังมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่นิคมร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้

   - งานทะเบียน นายวีรศักดิ์ มณเทียรสุภา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และนายคามาล หะยีดอรอนิง ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจที่ดินในพื้นที่นิคม,การสำรวจการบุกรุกพื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคม,การกรอกเอกสารสมาชิก, ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นิคมฯ

     -งานจัดทรัพย์ นางสาวนิซำซูฟัรซา นิเลาะ ตำแหน่งพนักงานบริการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม ,แนวทาง/แผนการขับเคลื่อนงาน ,สัญญาเช่า, การขอใช้พื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคม

    -งานสินเชื่อ นางสาวนูรีฮัน หลงลูวา ตำแหน่งพนักงานบริการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตามหนี้คงค้างทุกประเภท ซึ่งเป้าหมายในปีนี้จำนวน 27 ล้านบาท ตลอดจนแผนการลงพื้นที่

     -งานพัฒนาสังคม นางสาวซูรัยยา รอยิง ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2566 ซึ่งในปีนี้ดำเนินการในพื้นที่ 3 อำเภอ จำนวน 156 หลัง ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 83 หลัง อำเภอกรงปินัง จำนวน 23 หลัง และอำเภอบันนังสตา จำนวน 50 หลัง และให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองฯจ.ยะลา จำนวน 7 ศูนย์ พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงานที่ผ่าน

     ในโอกาสนี้นายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา/ผอ.ศปก.อ.บันนังสตา พร้อมคณะได้เยี่ยมชมพระตำหนักสุขทาลัย ซึ่งพระตำหนักสุขทาลัย แห่งนี้ ท่านทวีป ทวีพาณิชย์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา คนแรก ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี (สมเด็จย่า) โดยสมเด็จย่าได้เสด็จมาทรงงานและประทับแรม ณ พระตำหนักแห่งนี้ จำนวน 6 ครั้ง รวมระยะเวลา 76 วัน
       นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้สมาชิกนิคมฯ ได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ สมาชิกนิคมฯ ได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลานในอนาคตต่อไป