21 กันยายน 2565

กลุ่มมิตรผล ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญของประเทศไทย ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล พร้อมกับการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

ผสานการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สอดคล้องเป้าหมาย Carbon Neutrality

กลุ่มมิตรผล ต่อยอดธุรกิจน้ำตาลสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยปัจจุบันได้ใช้โรงงานผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจากชานอ้อย และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อเป็นพลังงานภายในโรงงานต่างๆ ของกลุ่มมิตรผล และนำการผลิตที่เหลือส่งจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งต่อไปยังชุมชนและสังคมไทย เป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิล ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มมิตรผลกลุ่มมิตรผล มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 13 แห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี อยุธยา กำแพงเพชร ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ยะลา ตาก สระแก้ว ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เลย อำนาจเจริญ มีกำลังการผลิตรวมกว่า 800 เมกะวัตต์ต่อปี 


MITR PHOL CARBON CREDIT กลุ่มมิตรผลได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน และได้รับ การรับรองการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยจำนวนทั้งหมด7 โครงการ โดยมีคาร์บอนเครดิตประมาณ 800,000 ตันต่อปี 

MITR PHOL REC
ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate : REC)
Renewable  Energy Certificate (REC) หรือใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน เป็นกลไกที่ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ปัจจุบัน REC สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับประเทศและระดับองค์กร โดยจะถูกนำไปใช้ในส่วนของ  Scope 2ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ REC ได้รับการยอมรับในรายงานและการจัดอันดับของบริษัทชั้นนำต่างๆ อาทิ รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) รายงาน Carbon Disclosure Project (CDP) หรือการเข้าร่วมกลุ่ม RE100

REC สามารถคำนวณจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจริง (ไฟฟ้า 1 MWh มีค่าเท่ากับ 1 REC) และมีหน่วยการซื้อขายคือ REC ซึ่งกลุ่มมิตรผล มี REC ประมาณ 1.3-1.6 ล้าน REC ต่อปี จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน