27 กันยายน 2565

ก.อุตฯ ประกาศผล 57 บริษัท คว้ารางวัล อุตสาหกรรมแห่งปี 2565

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมจัดงานมอบรางวัล โชว์ศักยภาพ  57 บริษัทต้นแบบสถานประกอบการที่มีความเป็นเลิศ คว้ารางวัลอุตสาหกรรม ประจำปีแห่ง 2565( The Prime Minister's Industry Award 2022)  เผย “เบียร์ไทย (1991)” ขึ้นแท่นรับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม เตรียมจัดพิธีมอบ 5 ตุลาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมจัดงานมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 (The Prime Minister's Industry Award 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลในปีนี้มีคณะกรรมการจาก 15 สาขาอุตสาหกรรม ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบการทำงาน ทั้งในรูปแบบ Online และการลงไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจะได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งในแง่ของการได้รับชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลเพื่อนำสิ่งนี้ไปต่อยอดสู่การประชาสัมพันธ์และโฆษณาธุรกิจตนเองไปสู่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับได้รับการเรียนรู้ถึงกระบวนการที่ต้องพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตนเองตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้ตัดสินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจต่างๆ

อย่างไรก็ดี ความพิเศษที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินผู้ประกอบการในปีนี้ คือการนำความรู้เรื่องเทคโนโลยีมาบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง นับเป็นการยกระดับมาตรฐานการมอบรางวัลให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในปี 2565 มีจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการระดับ SME และผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น 30%


ทั้งนี้ การจัดงานมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 จะมีขึ้นในวันพุธที่ 5 ตุลาคม ปี 2565 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศผู้ได้รับรางวัลผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการอย่างเข้มข้นตามประเภทรางวัลที่กำหนดไว้ จำนวน 15 ประเภท ดังนี้ 1.รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจำนวน 1 รางวัล ซึ่งคัดเลือกจากสถานประกอบการที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ประเภท และเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานการผลิตในระดับสากล

2.รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จำนวน 9 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทการเพิ่มผลผลิต 2) ประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3)ประเภทการบริหารความปลอดภัย 4)ประเภทบริหารงานคุณภาพ 5)ประเภทการจัดการพลังงาน 6)ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 7)ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ 8)ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม 9) ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน

3.รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1)ประเภทบริหารจัดการ 2)ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 3) ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม 4)ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล 5) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ในปีนี้มีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 244 ราย แบ่งเป็น รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 4 ราย รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 14 ประเภท รวม 240 ราย ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี มีจำนวน 57 ราย ประกอบด้วย รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจำนวน 36 ราย และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น จำนวน 20 ราย สามารถติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ https://industryaward.industry.go.th