24 กรกฎาคม 2565

เปิดบ้านโค้ดดิ้ง 42 บางกอก–42 Bangkok Open House 2022

ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน  รักษาการแทนอธิการ 42 บางกอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดบ้านโค้ดดิ้ง 42 บางกอก – 42 Bangkok Open House 2022 ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ coding/programming เข้าร่วม กิจกรรมเมื่อเร็วๆนี้  


พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธาน และเลขาธิการ หอการค้า ไทยในจีน  และ รศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล ที่ปรึกษาสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ชั้น 4 หอสมุดกลาง สจล. และร่วมกิจกรรม ออนไลน์ผ่านระบบ Live Streaming