01 กรกฎาคม 2565

กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ลำพูน-เชียงใหม่

กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ลำพูน-เชียงใหม่ ตรวจประเมินเพื่อประกาศกำหนดเขตพื้นที่การท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ


นายจาตุรนต์ ภักดีวนิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจประเมินพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน ที่ยื่นคำขอรับการตรวจประเมินพื้นที่เพื่อประกาศกำหนดเขตพื้นที่การท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 โดยครั้งนี้คณะทำงานตรวจประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา


การประกาศเขตพื้นที่การท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติ ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากชุมชนหรือท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมีความหลากหลายของธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยบุคคลผู้เป็นรากฐานหลักของท้องถิ่นนั้น ๆ ที่เรารู้จักกันในนาม "ปราชญ์ชาวบ้าน" หรือบุคลากรรุ่นใหม่ของท้องถิ่นที่เราเรียกกันว่า "เจ้าบ้านที่ดี" หรือ "เจ้าบ้านน้อย" ซึ่งมิได้มีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนดให้เป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมาย แต่เมื่อพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนใดได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่การท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้ประกาศยกเว้นคุณสมบัติให้ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ผู้สื่อความหมายท้องถิ่น หรือ เจ้าบ้านน้อย ในท้องถิ่นนั้นได้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ ไกด์ท้องถิ่นที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป


ที่ผ่านมากรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่และได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนไปแล้ว จำนวน 26 พื้นที่ ทั้งนี้ ชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีความสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ โดยยื่นคำขอมาที่กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2141 3186 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.dot.go.th/news/guide-detail/3741