10 มิถุนายน 2565

ดีพร้อม เปิดตัวกิจกรรม “ปลูกปั้น DIPROM Franchise ครั้งที่ 2”

เดินหน้ายกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมปั้น 30 แฟรนไชส์”

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวกิจกรรม “ปลูกปั้น DIPROM Franchise ครั้งที่ 2 ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์” เดินหน้าพัฒนาและยกระดับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสู่แฟรนไชส์เกษตรแบบยั่งยืน โดยการคัดเลือกเหล่าธุรกิจเกษตรจากทั่วประเทศที่ผ่านคุณสมบัติเข้าสู่กิจกรรมเสริมสร้างความรู้อย่างเป็นระบบ จนสามารถจัดทำคู่มือแฟรนไชส์ธุรกิจเกษตรของตนเอง นำไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป  

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวกิจกรรม
ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กล่าวเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร รวมถึงการบริการที่เป็นธุรกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศไทย ที่ยังจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตปรกติใหม่ ตลอดจนการทำงานของผู้คนส่วนใหญ่มากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรจึงต้องเร่งปรับแผนและพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้เร็ว ทั้งในด้านการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มใหม่ ๆ  มาใช้ในการทำธุรกิจและต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น ดีพร้อม จึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรม “ปลูกปั้น DIPROM Franchise ครั้งที่ 2 ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์” เพื่อเสริมสร้างความรู้และยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้นธุรกิจจากเอสเอ็มอีขยายตลาดสู่การเป็น “แฟรนไชส์” อย่างเป็นระบบ 
โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องการบริหารร้าน  การคำนวณต้นทุน การทำการตลาด  การขยายสาขา การสร้างโมเดลธุรกิจที่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้ ด้วยคู่มือบริหารแฟรนไชส์ ที่ได้มาตรฐาน ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดย ดร.วิชัย  เจริญธรรมานนท์ ผู้คว่ำหวอดในวงการแฟรนไชส์ และ Chain Store มากว่า 30 ปี และ มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นที่ปรึกษาบริษัทแถวหน้าของเมืองไทย 

ดร.วิชัย  เจริญธรรมานนท์ ผู้คว่ำหวอดในวงการแฟรนไชส์ และ Chain Store 

กิจกรรมในครั้งนี้ มีธุรกิจเกษตรจำนวน 30 ธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ล้วนเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง โดยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ธุรกิจเกษตร  เกษตรแปรรูป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการทำการตลาดและจัดจำหน่าย ที่สำคัญมีความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม เวิร์กชอป และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีเป้าหมาย ผ่านการเรียนการสอนที่เป็นแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ กำหนดการอบรม จำนวน 6 ครั้ง ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565


         

ทั้งนี้ กิจกรรม “ปลูกปั้น DIPROM Franchise ครั้งที่ 2 ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปั้น 30 แฟรนไชส์ มีความมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคธุรกิจเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็ง โดย ดีพร้อมได้ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด ทั้งการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ การทำให้เข้าถึงบริการของดีพร้อมจากทุกที่ทุกเวลา การปฏิรูปโครงการให้มีความเหมาะสมในกับยุคสมัย เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายทำให้ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป” ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย