07 มิถุนายน 2565

โครงการ “สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model”

กลุ่มมิตรผล นำโดย นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล ร่วมเปิดโครงการ “สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model” โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเผยวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน พร้อมชูอุทยานมิตรผลด่านช้างสู่การเป็นโรงงานต้นแบบแห่งแรกที่มี

ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2023 ผ่าน 6 แนวทางการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการก้าวสู่เมืองคาร์บอนต่ำของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อุทยานมิตรผลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ กลุ่มมิตรผลยังประกาศเป้าหมาย

การดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2030 และปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกอย่างยั่งยืน