11 มิถุนายน 2565

กอ.รมน. แถลงข่าวการประกวด “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์”

เชิญชวน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์บทเพลง ส่งเสริมความรัก
และความ สามัคคี ชิงรางวัลรวมกว่า 53 รางวัล

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยว่า วันนี้ (11 มิ.ย.65) ที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. ประธานแถลงข่าวการประกวด “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” ประจําปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานทางการดนตรีระดับประเทศทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณโรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์, คุณเพชร มาร์ และคุณนิติพงษ์ ห่อนาค ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การ จัดกิจกรรมฯ เชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีความสามารถ ทางการดนตรี สมัครเข้าร่วมประกวดแสดงผลงานปลุกพลังสร้างสรรค์เชิงบวกบนเวที ที่ กอ.รมน. ได้จัดขึ้น พร้อมเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศรวม 53 รางวัล ซึ่งนอกจากจะ เป็นการร่วมสร้างความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ที่ผู้ติดตามรับชมแล้ว ยังเป็นการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรีและใช้แสดงความสามารถในเวทีระดับประเทศอีกด้วย

พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. กล่าวว่า “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบังลังก์” นี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ที่มีความประสงค์ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน ร่วมกับภาคประชาชน เพื่อปลูกจิตสํานึกความเป็นไทย พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของ ชาตินําไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆดังนั้นกอ.รมน.จึงใชก้ารแสดงดนตรีซึ่งเปน็ สิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายมาเป็นสื่อ สําหรับแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ผ่านบทเพลงในรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะทาง ดนตรี เสริมสร้างความรักสามัคคี จนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคมที่จะเป็นกําลังสําคัญ มี ส่วนสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน

“กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์” แบ่งการประกวดเป็น 3 กลุ่ม ประเภท ได้แก่ การประกวดแต่งเพลง, ประกวดร้องเพลง และประกวดวงดนตรี ซึ่งแต่ละ กลุ่มมีการแบ่งระดับตามช่วงอายุใน 4 ระดับ คือ ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมปลาย, ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับบุคคลทั่วไป โดยผู้ที่ผ่านการ คัดเลือกจากทั่วประเทศ แต่ละกลุ่มประเภทๆ ละ 24 ทีม จะได้รับการฝึกอบรมเสริมทักษะ ภายใต้การกํากับดูแลโดยใกล้ชิดจาก ศิลปินชั้นนําและวิทยากรผู้มีประสบการณ์และ ชื่อเสียงในวงการบันเทิง อาทิ คุณนิติพงษ์ ห่อนาค, คุณเพชร มาร์, ครูหนึ่ง-ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์, ผศ. ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ, คุณโดม-จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม และคุณโรส- ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ตลอดห้วงกิจกรรมฯ ในเดือนกรกฎาคม เพื่อให้มีความพร้อม สําหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศในเดือนสิงหาคมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครพร้อม ผลงานได้ที่
Facebook Fanpage : บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ซึ่ง กอ.รมน. ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้รับ ประโยชน์ทางการดนตรี, เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และได้ร่วมกับ กอ.รมน. ผลิตและ ถ่ายทอดบทเพลงสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมไทย

บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์