15 มิถุนายน 2565

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมมือ AOT และ KING POWER ผนึกกำลังครั้งใหญ่

รวมพลสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ยกระดับเพิ่มช่องทางการขายผ่านร้านค้า เดินหน้าหลังเปิดประเทศนำภูมิปัญญาท้องถิ่นบินทะยานสู่สากล (Time to Fly)

วั
นที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.40 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สุวรรณภูมิ : OTOP Premium (Thai Local Wisdom Product) โดยมี นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) ดร.สุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณชั้น 4 ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ONE TAMBON ONE PRODUCT : OTOP) มาตั้งแต่ปี 2544 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับผลิตภัณฑ์ หล่อหลอมภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า เพิ่มมูลค่าความเป็นอัตลักษณ์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายในระดับสากล

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมมือกับ คิง เพาเวอร์ (KING POWER) และท่าอากาศยานไทย (AOT) ผนึกกำลังครั้งใหญ่ รวมพลสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ยกระดับเพิ่มช่องทางการขายผ่านร้านค้า เดินหน้าหลังเปิดประเทศนำภูมิปัญญาท้องถิ่นบินทะยานสู่สากล (Time to Fly) โดยการเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สุวรรณภูมิ ภายใต้ชื่อร้าน OTOP Premium (Thai Local Wisdom Product) จำนวน 2 จุด โดยจุดที่ 1 ตั้งอยู่ ณ ประตูทางเข้า 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ และจุดที่ 2 ประตูทางเข้า 9 จุดเช็คอิน อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ พร้อมทั้งจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน (OTOP ON BOARD) ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับ 3-5 ดาว และผ้าจากการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” รวมจำนวน 234 ผลิตภัณฑ์ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 26 กลุ่ม/รายสำหรับการดำเนินการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สุวรรณภูมิ ในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กำหนดอายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2566 และบริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สุวรรณภูมิแทนกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ยกระดับภาพลักษณ์ BRAND OTOP สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตานักท่องเที่ยวในระดับสากล 

โดยการดำเนินการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สุวรรณภูมิ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP ในอีกรูปแบบหนึ่งโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่ประการใด พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวมุ่งสู่คอนเซปต์  “ภูมิปัญญาท้องถิ่นบินทะยานสู่สากล” ถือเป็นการเปิดบ้านหลังใหม่ในการกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต่อยอดให้เกิดความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีศักยภาพ