11 เมษายน 2565

ก.แรงงาน จับมือ 12 หน่วยงาน เอ็มโอยูเชื่อมข้อมูลจัดหางานช่วยเหลือระบบเพื่อนครอบครัว


วันที่ 11 เมษายน 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นายวรรณรัตน์ กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายตกลงร่วมมือกันดำเนินการขับเคลื่อนการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อครอบครัว : Family Line เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการให้คำปรึกษา ติดตาม ช่วยเหลือ จัดสวัสดิการคุ้มครองสิทธิ และส่งต่อผู้ใช้บริการและครอบครัว รวมทั้งพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสื่อสร้างสรรค์ด้านครอบครัว สำหรับสมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ในส่วนของขอบเขตความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จะสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line 


ในประเด็นการหางาน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางาน สนับสนุนการติดตาม ช่วยเหลือ และส่งต่อผู้ใช้บริการและครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และการขับเคลื่อนระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line 

สำหรับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สมาคมจิตวิทยาการปรึกษา สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อสังคม และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย