03 กุมภาพันธ์ 2565

“สธค.ทอฝัน ปันน้ำใจ ให้สังคม”โรงรับจำนำของรัฐ มอบทุนส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้ใช้บริการ 800 ทุน

 
สำนักงานธนานุเคราะห์ โรงรับจำนำเพื่อสังคม Social Pawnshop Enterprise ให้บริการรับจำนำกับผู้มีรายได้น้อยระดับฐานราก และผู้ที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้าทางการเงิน ได้จัดโครงการ  “สธค. ทอฝัน ปันน้ำใจ ให้สังคม” สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของ สธค. ในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล และต่างจังหวัด

     1. รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมอาชีพ เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง   

วันที่ 31 มีนาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

  1.1 สมัครขอรับทุนส่งเสริมอาชีพได้ที่ www.pawn.co.th , facebook : สธค.โรงรับจำนำของรัฐ หรือ สถานธนานุเคราะห์ที่ใช้บริการ 

   1.2 จำนวนทุนส่งเสริมอาชีพ 800 ราย ๆ ละ 2,000 บาท 

    1.3 ลูกค้าที่มีตั๋วจำนำวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และไม่เกิน 5 ตั๋วจำนำ

   1.4 เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการกับ สธค. ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 1.5 ณ ปัจจุบันยังมีตั๋วจำนำของ สธค.

 1.6 ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ สธค. 

 1.7 สธค. สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับทุนส่งเสริมอาชีพ


     2. เอกสารการสมัคร

   1. ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมอาชีพ (กรณีกรอกใบสมัคร ณ สถานธนานุเคราะห์)

   2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอรับทุนส่งเสริมอาชีพ

   3. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

   4. สำเนาตั๋วรับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ (ปัจจุบัน)


     3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนฯ ตามรายละเอียดดังนี้

        -  ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

        - ผู้ที่ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 

        - ผู้ที่ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อวันที่ 

31 มีนาคม 2565 

        - ผู้ที่ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อวันที่ 22 เมษายน 2565


  4. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิรับทุนฯ จะต้องยืนยันสิทธิผ่านทาง www.pawn.co.th , facebook : สธค.โรงรับจำนำของรัฐ หรือ สาขาที่ใช้บริการ 


  5. การคัดเลือกผู้ได้รับทุนเป็นสิทธิ์ของสำนักงานธนานุเคราะห์เป็นผู้กำหนดเท่านั้น และผู้ขอรับทุนฯ ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ สธค.


ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2264-6266