30 ธันวาคม 2564

ผู้ว่านนท์ จับมือประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี เปิดจวนปลูก “ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร”

ขยายเมล็ดพันธุ์ส่งต่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

 วันนี้ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รับมอบเมล็ดพันธุ์ "ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร" ซึ่ง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับประธานแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด เพื่อนำไปขยายผลเป็นเมล็ดพันธุ์สะสมสำรอง   โดยในส่วนของจังหวัดนนทบุรีมีนางรักใจ กาญจนะวีระ  พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบเป็นผู้ประสานงาน

พญ.สุวรรณาฯ เผยว่า ในวันนี้ได้ขยายผลปลูก "ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร” ในพื้นที่แปลงผักในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา
จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สะสมสำรอง เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัย และราษฎรทั่วไป ได้มีเมล็ดพันธุ์ที่มีสายพันธุ์ดี อาทิ คะน้า พริกขี้หนู ฟักแฟง โหระพา กะเพรา มะเขือยาว ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร แตงกวา และถั่วฝักยาว 

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชดั้งเดิม ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติเผยแพร่ เพิ่มความเข้าใจให้ชัดเจนสำหรับการฟื้นฟูและดำรงชีพด้วยตนเองตามแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในระดับพื้นที่ และเกิดประโยชน์แก่คนไทย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื้นเมือง และขยายพันธุ์พืชให้คงอยู่ไว้อย่างยั่งยืน 


 

ผู้ว่านนท์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดนนทบุรีนอกจากการปลูก"ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร"ในวันนี้แล้ว  จังหวัดนนทบุรี ได้น้อมสนองพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากพระราชดำริอันมีพื้นฐานจากพระเมตตากรุณาธิคุณ อันได้แก่ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานราก สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการพึ่งตนเองสู่ความยั่งยืนของคนนนทบุรีอีกทางหนึ่งด้วย”
-ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าว

#Chang_for_good