09 ตุลาคม 2564

“ชัยวุฒิ” ยกเทศบาลเมืองป่าตองหนึ่งในต้นแบบสมาร์ท ซิตี้

ของเทศบาล เมืองป่าตอง ยกให้เป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาเมืองในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า
ในการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และตรวจเยี่ยมโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ระหว่างวันที่ 8-9 ต.ค. 64 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ IOC (Intelligence Operation Center) ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการและรวบรวมข้อมูลระดับเมืองของเทศบาลป่าตอง โดยนำแพลตฟอร์มจัดเก็บมาใช้วางแผนบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของเมืองที่มีความซับซ้อนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัด ได้แก่ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ทั้งนี้ ภายใต้การปฏิบัติงานของศูนย์ IOC ได้ติดตั้งกล้องซีซีทีวีบริเวณหาดป่าตองและทุกแยกจราจร มีการตรวจจับใบหน้า เพื่อตรวจสอบและติดตามผู้กระทำผิด และส่งการแจ้งเตือนสู่ศูนย์ฯ ก่อนนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนำไปใช้วางแผน บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของเมือง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และด้านอสังหาริมทรัพย์ “ผมยังได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเมืองอัจริยะ (สมาร์ท ซิตี้) ของเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าไปร่วมสนับสนุน พบว่ามีความคืบหน้าและพัฒนาได้ดีมาก โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูล City data platform ทำให้บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นเมืองตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอื่น ๆ ต่อไป” นายชัยวุฒิ กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานศูนย์ 191  Phuket Sandbox  (ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต) โดยการทำงานของศูนย์ฯ จะมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลของนักท่องเที่ยวและระบบติดตามตัวนักท่องเที่ยว กับด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก ที่ด่านท่าฉัตรไชย ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางน้ำ ที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ท่าเรือรัษฎา และท่าเรืออ่าวปอ) ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสถานี ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยว ศูนย์ประสานงานโรงแรม SHA Plus Manager ศูนย์ประสานงานสถานประกอบการ SHA Plus ศรชล.จังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ รวมไปถึงหน่วยงานส่วนกลาง ทั้ง ศปก. ศบค. และ ศบค.มท.

รวมทั้ง มีการใช้ระบบติดตามตัวของแอปหมอชนะ สำหรับการติดตามตัวนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งสัญญาณโลเคชั่นที่นักท่องเที่ยวอยู่ทุก ๆ ครึ่งชั่วโมงมายังศูนย์ฯ ทำให้ทราบว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตอยู่ ณ จุดใด และหากนักท่องเที่ยวออกนอกพื้นที่ภูเก็ตระบบดังกล่าวก็จะแจ้งเตือนมายังศูนย์ฯเช่นเดียวกันขณะเดียวกัน ทางจังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับด่านตรวจทางบก ที่ด่านท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ ที่ท่าเรือทั้ง 3 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสนามบินภูเก็ตมีการตรวจคัดกรองทั้งคน โรค และสิ่งของ