16 พฤษภาคม 2564

ผ่อนคลายมาตรการกิจการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

 

จากที่ ศบค. ได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายกิจการร้านอาหาร ในพื้นที่ กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงได้ประชุมพิจารณามาตรการผ่อนคลายกิจการร้านอาหาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีมติให้ร้านอาหาร สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ  จำหน่ายอาหารแบบนำไปบริโภคที่อื่นได้ (Take way) ไม่เกิน 23.00 น. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน  และให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและยังคงปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานครปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) และ  (ฉบับที่ 26) ต่อไป  

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พ.ค. 64  ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
(ฉบับที่ 29) 

#โควิดกรุงเทพ #โควิด19 #COVID19