18 มีนาคม 2564

ผอ.กองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเพียงหลวงฯ จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว

   
นายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดตราด และสระแก้ว ดังนี้      

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีนางสาววรรธน์รัศมิ์ ไตรอุโฆษ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ   
จากนั้น วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเพียงหลวง 6ฯ จังหวัดตราด โดยมีนางสาวสมใจ สุภัคพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 6ฯ จังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ โดยนายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ ได้ให้แนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เเก่คณะครูอาจารย์ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ได้แก่ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกทักษะอาชีพจักสาน การทำขนมจาก เป็นต้น    


ต่อจากนั้นได้เดินทางไปที่นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระเเก้ว เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการ
ใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ให้การต้อนรับ        

จากนั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง)ฯ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางธนภรณ์ ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านเเส์ง)ฯ จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะครูและภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ โดยนายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ ได้ให้แนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เเก่คณะครูอาจารย์ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว และได้เยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ดังนี้

     1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

     2. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพการทำพวงกุญแจ

     3. กิจกรรมการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่

     4. กิจกรรมโรงเพาะเห็ด

     5. กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพการทำเค้กกล้วยหอม 

     6. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพการทำไม้กวาด

ในการนี้ ได้นำสิ่งของบริจาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี มอบให้โรงเรียนเพียงหลวง 6ฯ จังหวัดตราด และโรงเรียนเพียงหลวง 17
(บ้านแส์ง)ฯ จังหวัดสระเเก้ว เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป