09 มีนาคม 2564

“รวมพลังสตรีจังหวัดนนทบุรี”เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

จังหวัดนนทบุรี ร่วมเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม
รวมพลังสตรีจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลังสตรีจังหวัดนนทบุรี” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.)และทีมเครือข่ายสตรีระดับอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 200 คน  

โดยมี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้  เนื่องด้วยในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของสตรี และได้ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรสตรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก และเห็นความสำคัญของวันสตรีสากล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี  จึงได้จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีจังหวัดนนทบุรี” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด(กพสจ.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ได้แสดงความรู้ความสามารถ ความสามัคคี โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ,การปลูกพืชผักสวนครัว “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” , การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส สตรี และครอบครัว , การส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน  สำหรับในวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การเดินแบบผ้าไทย ธีม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” นำทีม นางอนงค์ วรวรรณปรีชา ประธานคณะการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี (กพสจ.) และทีมคณะกรรมพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) ทั้ง 6 อำเภอ ร่วมเดินแบบเพื่อเป็นการรณรงค์ให้สตรีจังหวัดนนทบุรี สวมใส่ผ้าไทยในกิจวัตรประจำวัน 

กิจกรรมที่ 2 มอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ตามโครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”  จำนวน 3 ประเภท และสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนอำเภอ ตามกิจกรรม “รวมพลังสตรีจังหวัดนนทบุรี” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 จำนวน 6 ราย 

กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการแสดงความรู้ ได้แก่ นิทรรศการการปลูกพืชผักสวนครัว นิทรรศการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลายผ้าพระราชทาน ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และนิทรรศการความสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี  

กิจกรรมที่ 4 การเสวนาหัวข้อ “บทบาทของผู้หญิงกับงานจิตอาสา” โดย นางสุขศรี เดชฤดี หัวหน้าคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด , นางสาวยลดา รองหานาม ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดนนทบุรี และนางจิดาภา จิระพินทุ ครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2563 

กิจกรรมที่ 5 การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดนนทบุรี ท้ายนี้ นายอภิชัย อร่ามศรี กล่าวว่า  วันสตรีสากล มีที่มาครั้งแรกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกิดจากกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่ง ในรัฐนิวยอร์ก ได้พากันประท้วงเรียกร้องสิทธิของสตรี และการเพิ่มค่าจ้างแรงงาน จากเหตุการณ์ต้องมีผู้หญิงถึง 119 คนต้องมาเสียชีวิต เพราะมีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่กลุ่มแรงงานกรรมกรหญิงร่วมชุมนุมกัน  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1857  

ด้วยเหตุนี้องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล ซึ่งเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา หรืออาชีพใด จะร่วมกันแสดงพลังให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคในสังคม ซึ่งในปัจจุบันผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางด้านผู้นำองค์กร สำคัญในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ จนถึงระดับชุมชน จากการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด และอำเภอ  และองค์กรเครือข่ายสตรีทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจ และเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป.