25 ธันวาคม 2563

โครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นายสมใจ  บุญอาจ ผู้อำนวยการ กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ฯ จังหวัดศรีสะเกษ รับฟังผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ และเยี่ยมชมกิจกรรมเพียงหลวงตามรอยพ่อสานต่อความพอเพียงตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ อาทิ การเลี้ยงกบ การปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลาดุก การปลูกมะนาว การปลูกต้นหม่อน รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพียงหลวง ได้แก่ การทำอิฐตัวหนอน พร้อมทั้งได้ให้แนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เเก่คณะครูที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว โดยมี นายวิชัย สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ฯ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีนางรัมภาภรณ์  วรรคสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 

จากนั้น ลงพื้นที่นิคมลำโดมน้อยจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดมีนายสุรศักดิ์ คันธพรสิริ ผู้ปกครองนิคมลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ฯ จังหวัดอุบลราชธานี รับฟังผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ และเยี่ยมชมกิจกรรมเพียงหลวงตามรอยพ่อสานต่อความพอเพียง ตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ อาทิ การเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงหมู การปลูกข้าวโพด การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ การปลูกผักหวาน การปลูกพืชผักสวนครัว การสาธิตการทำน้ำสมุนไพร (น้ำใบเตยและน้ำมัลเบอร์รี) รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพียงหลวง ได้แก่ การจักสานกระติ๊บข้าวและเสื่อ พร้อมทั้งได้ให้แนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แก่คณะครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายกรุงกฤษณ์  โทจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ฯ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ


วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ฯ จังหวัดอุบลราชธานี รับฟังผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ และเยี่ยมชมกิจกรรมเพียงหลวงตามรอยพ่อสานต่อความพอเพียง ตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ อาทิ การเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงหมู การปลูกข้าวโพด การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ การปลูกผักหวาน การปลูกพืชผักสวนครัว การสาธิตการทำน้ำสมุนไพร (น้ำใบเตยและน้ำมัลเบอร์รี) รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพียงหลวง ได้แก่ การจักสานกระติ๊บข้าวและเสื่อ พร้อมทั้งได้ให้แนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แก่คณะครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายกรุงกฤษณ์  โทจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ฯ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ