07 ตุลาคม 2563

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020


นางสาวกัลยา แสวงหาบุญ (ที่ 3 จากขวา) เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (MDES) โดยนางสาวปิยนุช วุฒิสอน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม(ที่ 2 จากซ้าย)

นางสาวกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) โดยนางสาวปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)  พร้อมมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ และผู้บริหารจากองค์กรร่วมสนับสนุนชั้นนำ 
ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 

โครงการแข่งขันที่ เปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และสัมผัสประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนในการผลิตคลิปวีดีโอโฆษณา ตอบโจทย์การตลาดใน ยุคนิวนอมอล
ที่สอดรับยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาประเทศ ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21