16 กรกฎาคม 2563

วิริยะ-BDMS ร่วมยกคุณภาพชีวิตคนไทย ด้วยเบี้ยราคาพิเศษ เริ่มต้นวันละ17 บาท

วิริยะ-BDMS คุณภาพชีวิตคนไทย เปิดวิถีใหม่ประกันสุขภาพ

“วิริยะประกันภัย-กรุงเทพดุสิตเวชการ”  ร่วมยกคุณภาพชีวิตคนไทย ด้วยการเปิดวิถีใหม่ประกันสุขภาพ หวังให้คนไทยทุกคนมีกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพฉบับแรก เพื่อได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมในมาตรฐานระดับโลก  ภายใต้โครงการ “คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย” Viriyah Healthcare by BDMS เผยราคาเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 17 บาท ได้รับความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี คุ้มครองตั้งแต่บาทแรกโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในวงเงินคุ้มครองเริ่มต้น 100,000 บาท และ ความคุ้มครองสูงสุด 700,000 บาท ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าแพทย์ ค่าการพยาบาล ค่ายา ค่าอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ
โดยเฉพาะโรคภัยที่จะเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่พร้อมจะแพร่เชื้ออยู่ตลอดเวลา จึงเป็นความตระหนักที่ตั้งอยู่บนความวิตกในสภาพความเป็นจริงที่พบเห็น ว่าการดูแลสุขภาพและการได้รับการรักษาพยาบาลจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของภาครัฐนั้นบางส่วนก็ยังมีข้อจำกัด ในขณะที่ความคุ้มครองที่จะได้รับจากการประกันสุขภาพในระบบประกันภัยก็ไม่สามารถเข้าถึงเพราะมีราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความคุ้มครองที่ค่อนข้างสูง จนเป็นที่ยอมรับกันว่า การประกันสุขภาพกลายเป็นสินค้าสำหรับคนที่มีรายได้สูงเท่านั้น 

“ยิ่งมองกว้างออกไปถึงผลกระทบด้านอื่นๆที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะปัญหารายได้หดหายจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด ย่อมเป็นโจทย์ชีวิต ที่ยากจะหาคำตอบว่าผู้คนในสังคมจะเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพที่สมบูรณ์และดีเลิศได้อย่างไร” นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

นายเกรียงศักดิ์ เปิดเผยต่อไปว่าด้วยโจทย์ชีวิตที่ผู้คนจะเข้าถึงหลักประกันสุขภาพดังกล่าวมาข้างต้น วิริยะประกันภัย ซึ่งนอกจากมีภารกิจในการทำหน้าที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนและสังคมไทยมายาวนานกว่า73 ปี บริษัทฯยังยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งการแบ่งปันและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมไทยอีกด้วย

ดังนั้น เมื่อประชาชนกำลังประสบกับภาวะการไม่เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  บริษัทฯ จึงได้ร่วมหารือกับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ว่าจะร่วมกันทำอย่างไร ในอันที่จะแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คนไทยมีโอกาสที่จะมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพฉบับแรกกันถ้วนหน้า 

“ผลจากการหารือร่วมกันทำให้ได้พบทางเลือกใหม่ที่ถือได้ว่าเป็นวิถีใหม่ของการประกันภัยสุขภาพ และสอดรับกับรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ ด้วยโครงการ “คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย:  Viriyah Healthcare by BDMS”

นายเกรียงศักดิ์เปิดเผยอีกว่าสาระสำคัญของโครงการดังกล่าวอยู่ที่การออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบใหม่ขึ้นมารองรับโดยทางวิริยะประกันภัยได้ตั้งโจทย์ไว้ว่าจะทำอย่างไรให้เบี้ยประกันภัยเข้าถึงคนไทยได้ง่ายและสามารถตัดสินใจซื้อความคุ้มครองได้ทันที  

ซึ่งพบว่าระบบเหมาจ่ายน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด จึงทำให้ผลิตภัณฑ์  Viriyah Healthcare by BDMS ที่ออกใหม่มานี้ จักเป็นประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์การรักษาพยาบาลที่หลากหลายครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศและ ASIA โดยเน้นราคาผลิตภัณท์ที่มี 3 แผน โดยมีราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงวันละ ไม่ถึง 17 บาทให้ความคุ้มครองถึง 100,000 บาท ต่อปี และ แผนที่ 2 ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ ไม่ถึง 24 บาทให้ความคุ้มครองถึง 300,000 ต่อปี และแผนสูงสุดเพียงวันละ ไม่ถึง 33 บาทได้รับความคุ้มครองถึง 700,000 บาท ต่อปีข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลในเครือ BDMS ได้ทั่วไทย

นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า จากผลพวงของวิกฤติโรคสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการเข้ามีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมในเรื่องของหลักประกันสุขภาพ แต่กระนั้นถึงแม้ว่าประชาชนทุกคนจะตระหนักในภัยอันตรายจากสุขภาพ 

“ในส่วนเงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อรายปีไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละปี และได้รับผลประโยชน์ใหม่ต่อเนื่องทุกปี เริ่มต้นคุ้มครองอายุตั้งแต่ 16-60 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึง 80 ปี ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยแบบคนไข้ใน ตั้งแต่ บาทแรก จนครบวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

โดยให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าห้องปกติ ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ค่าการพยาบาล ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล รวมถึงค่าอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ และค่ายา ค่าแพทย์ และที่สำคัญ ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS”

สำหรับเป้าหมายความสำเร็จในการดำเนินการครั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เชื่อว่าด้วยราคาค่าเบี้ยประกันภัย และมาตรฐานการรักษาที่ได้รับ ตลอดไปถึงศักยภาพที่ทั้ง 2 องค์กรมีเครือข่ายอยู่ทั่วไทย โดยเฉพาะช่องทางตัวแทนของวิริยะประกันภัย จะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบใหม่นี้ได้โดยง่ายและตัดสินใจซื้อได้ทันที 

นอกจากนี้เพื่อเป็นการต่อยอดผลประโยชน์ให้กับผู้คนที่เคยซื้อแผนประกันสุขภาพ Covid19 เพียงแค่ท่านนำหน้าตารางกรมธรรม์มาแสดงว่าได้เคยซื้อสินค้านี้ ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์จากบริษัทประกันใดก็ตาม สามารถนำมาใช้แทนเงินสด มูลค่าสูงสุด 800 บาทต่อกรมธรรม์ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 อีกทั้งบริษัทฯยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ในการมอบสิทธิประโยชน์เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ทางด้านผลประกอบการด้านการรับประกันภัยสุขภาพ นายเกรียงศักดิ์ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ใน 5 เดือนแรกของปี 2563  บริษัทฯประสบความสำเร็จในการดำเนินงานการรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor) เป็นอย่างมาก เพราะมีอัตราเติบโตถึง 33.90 % เบี้ยรับรวมทั้งสิ้น 1,915.86 ล้านบาท 

โดยมีประกันภัยสุขภาพเติบโตสูงสุดถึง 966.57% เบี้ยประกันภัย 797 ล้านบาท เหตุที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในตลาดประกันสุขภาพ คาดว่าน่าจะเป็นความกังวลของผู้คนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิด-19 จึงจำต้องแสวงหาความคุ้มครองจากระบบประกันภัย ซึ่งเงื่อนไขความคุ้มครองของบริษัทฯ

ในขณะนั้นคือ “เจอจ่ายจบ” ถือว่าโดนใจผู้บริโภคมากที่สุด  ในขณะเดียวกันบริษัทฯ เองก็มี BDMS เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้า จึงเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้บริโภคว่าเชื่อมั่นได้ถ้าซื้อประกันภัยสุขภาพกับวิริยะประกันภัย ดั่งคำนิยามว่าถ้า “วิริยะจ่าย BDMS รักษา” เชื่อถือได้  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Personal Health Advisor โทร. 0 2224 1557 หรือ https://bit.ly/3elJ0yf

อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เป็นมิติใหม่ของการตลาดประกันสุขภาพ คุณเศรษฐา ทวีสิน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เผยว่า แสนสิริ ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ที่ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยและมุ่งมั่นส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้านแสนสิริอย่างไม่หยุดยั้งภายใต้วิสัยทัศน์ ขององค์กรในปีนี้ “Made For Life เพื่อชีวิตดีดีของทุกคน” นอกเหนือจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์แก่ลูกค้าในทุกระดับแล้ว เรายังเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงทุกคน และผู้นำอันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน เราต้องการให้ครอบครัวแสนสิริทุกคน  ได้เข้าถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านกรมธรรม์ประกันสุขภาพฉบับแรกในราคาที่เข้าถึงได้ โดยวางแผนมอบประกันจากโครงการฯให้ลูกบ้านครอบครัวแสนสิริรายใหม่ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและครอบคลุมในทุกมิติของการอยู่อาศัย

ส่วนทางด้านบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS โดยคุณนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  ได้เปิดเผยถึงความร่วมมือกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ว่า นับเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของ BDMS ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่คนไทยร่วมกับพันธมิตรประกันภัยสุขภาพโดยได้กำหนดเป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี

โดย BDMS ได้ยึดถือใน 4 ปณิธานหลักในการ ดำเนินงาน ประกอบด้วย ศักยภาพความพร้อมในการให้บริการของโรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS ทั่วประเทศไทย, ประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการเชื่อมโยงและแบ่งปันความรู้ความชำนาญการ ทางการแพทย์กับโรงพยาบาลต่างประเทศชั้นนำในแต่ละด้าน, ความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ ทันสมัยและความใส่ใจด้านงานบริการของทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าใจความต้องการของผู้ป่วยล้วนเป็นสิ่งที่ BDMS ต้องการมอบให้แก่คนไทยทุกคน

นางนฤมล เปิดเผยต่อไปอีกว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เห็นชัดเจนว่า “ไม่ควรประมาทเรื่องสุขภาพ” ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะไม่เจ็บป่วย ณ วันนี้อาจไม่จริงเสมอไป ความเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ ยังคุกคามคนไทยในวัยที่น้อยลงเรื่อยๆ ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศเน้นคุณภาพและมาตรฐานการดูแลรักษา 

ทั้งยังพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ร่วมกับสถาบันการแพทย์ระดับโลก โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์หัวใจ ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ศูนย์กระดูก ศูนย์อุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจและวางใจในผลการรักษาที่เรามอบให้ ครอบคลุมทั้งการป้องกัน
การรักษา และการฟื้นฟูอย่างครบวงจรโดยเราไม่เคยหยุดที่จะแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งมอบศักยภาพบริการทางการแพทย์ที่เรามี จึงเป็นที่มาของความร่วมมือขึ้นในครั้งนี้ผ่านประกันสุขภาพของ โครงการ Viriyah Healthcareby BDMS “คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย”