17 มิถุนายน 2563

ททท. มอบสัญลักษณ์ “SHA” แก่พระบรมมหาราชวังเช้าวันนี้ (17 มิถุนายน 2563) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่พระบรมมหาราชวัง โดยพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ มีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ร่วมพิธีฯ
ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ร่วมกันดาเนินโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและม่ันใจให้กับ นักท่องเท่ียวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสาหรับการเดินทาง ด้วยการ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดาเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการและ ด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งไม่เพียงแค่ การนาเสนอสินค้าและบริการที่ดีเหมือนอย่างท่ีเคยปฏิบัติกันมา ยังมีความจาเป็นต้องลดความเส่ียงจากการ แพร่กระจายของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 เพ่ือให้เดินทางท่องเท่ียวอย่างมีความสุข และได้รับประสบการณ์ที่ดี ตลอดเวลาที่มาเยือนประเทศไทยอีกด้วย
ทั้งน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2563 หลังจากรัฐบาลผ่อนปรนกิจกรรม และกิจการต่าง ๆ เป็นระยะ พระบรมมหาราชวังได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นอย่างดี

โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 15.30 น.
ชาวไทยเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชมคนละ 500 บาท