25 กุมภาพันธ์ 2563

บุญคอร์ปฯ ร่วมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมเปิดหลักสูตร “เวทมนตร์แห่งกลิ่น”

บุญคอร์ปฯ  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณชุติมา บุญนำกิจสวัสดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นพยาน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยจัดทำเป็นหลักสูตรอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆ โดยบริษัทจะจัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความรู้และวิทยากร รวมถึงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

“บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่สร้างนวัตกรรม และผลิตกลิ่นอาหาร และเครื่องหอม ในประเทศไทย ภายใต้ Brand “BOON FLAVOUR” โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและสร้างสรรค์สารให้กลิ่นรส (Flavour) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงทำความร่วมมือกับบริษัทเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลิ่น ที่จะสามารถสร้างสรรค์เมนูต่างๆ และนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา รวมไปถึงนำมาใช้ในหน่วยงานภายในเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป”
ด้าน คุณปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้สร้างสรรค์ศิลปะด้านวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยผ่านการใช้ผลผลิตทางการเกษตรของไทยมาเป็นวัตถุดิบควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เผยว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้จะเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนทุกคน ไม่เพียงแต่รับรู้เรื่องของการปฏิบัติเท่านั้นแต่จะรู้เรื่องทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกลิ่นรสอีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นโรงเรียนการเรือนที่มีบุคลากรมีความสามารถการฝึกปฏิบัติในด้านคหกรรมการประกอบอาหารทั้งคาว-หวาน แต่ยังไม่มีความรู้เพียงพอในด้านวิทยาศาสตร์เรื่องของกลิ่นรสเราจึงเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องนี้ซึ่งไม่มีอยู่ในตำราเรียนดังกล่าว“รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความชำนาญและเป็นโรงเรียนการเรือน ซึ่งเป็นผู้ใช้วัตถุดิบในการผลิตอาหารโดยตรงและเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วย เพราะการเรียนเรื่องกลิ่นรสเป็นเรื่องใหม่สำหรับวิทยาศาสตร์ ถ้าเราสร้างความเข้าใจแก่เด็กหรือผู้เรียนได้ได้อุตสาหกรรมด้านกลิ่นรสจะเติบโตมากขึ้น”

คุณปิยะ กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะมีการเปิดคลาสเรียนใหม่ ชื่อ “เวทมนตร์แห่งกลิ่น” ซึ่งคลาสแรกนี้ปิยะจะเป็นคนสอนด้วยตนเอง เพราะอยากให้ผู้เรียนทุกคนได้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กลิ่นรสคืออะไรมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างไร เมื่อทุกคนทราบทฤษฎีเรื่องกลิ่นรสแล้วจากนั้นคุณปิยะจะส่งทีมงานเข้าไปให้ความรู้ขั้นสูงต่อไป ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ปิยะมีความตั้งใจเป็นอย่างมากเลยอยากทำคลาสแรกของการเรียนด้วยตนเอง ก่อนจะทำ Master Class กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อไป เพราะอยากให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจให้มากที่สุด เพื่อนำมาปรับใช้ก่อนจะมีการร่างหลักสูตรร่วมกัน
“เราได้เตรียมการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายถ้านำมาใช้กับเชฟที่ถนัดการปฏิบัติ แต่ในเมื่อเป็นเรื่องของวิชาการเราต้องพยายามปรับความเป็นวิชาการให้เข้ากับชีวิตประจำวันของตัวเชฟ เพื่อสอดคล้องกับทักษะที่เขามีอยู่ โดยตัวคลาสจะเรียน 3 ชั่วโมงเต็มจึงเป็นความท้าทายที่ว่าเราจะสอนยังไงไม่ให้เขาเบื่อ จึงเริ่มสอนด้วยพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เรื่องกลิ่นรส”
สำหรับสถานศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ให้กับบุคลากร และผู้ที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์กลิ่นรส หรือต้องการร่วมงานกับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยกัน

สามารถติดต่อได้ที่เว็ปไซต์ www.booncorp.co.th ,โทรศัพท์ 02-019-5696-7