09 มกราคม 2563

พม. มอบของขวัญปีใหม่ สุขใจไปกับ พส. 2563

พร้อมปล่อยขบวนรถเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนกว่า 3,000 ครอบครัว

วันนี้ (9 ม.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายยุพ นานา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ สุขใจไปกับ พส. 2563 พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถเยี่ยมยามถามไถ่ ให้รอยยิ้มประชาชน เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบรรเทาทุกข์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจำนวน 3,160 ครอบครัว และขบวนรถ พส. ส่งต่อรอยยิ้ม พาคนไกลมาใกล้บ้าน เพื่อสานสัมพันธ์ครอบครัว ด้วยการพาผู้ใช้บริการไปเยี่ยมพบปะครอบครัว จำนวน 63 ครอบครัว โดยมี นาวาตรี สุธรรม ระหงส์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ


นายยุพ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2563 เพื่อให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งได้คัดเลือกกิจกรรมสำคัญ ตามภารกิจกระทรวง พม. ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชน ปี 2563 ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือและคุ้มครองประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมทั้ง ราษฎรบนพื้นที่สูง และสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ให้เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน


นายยุพ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. โดย พส. มีความตั้งใจในการมอบของขวัญปีใหม่ สุขใจไปกับ พส. ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมเยี่ยมยามถามไถ่ ให้รอยยิ้มประชาชน โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ (8 ม.ค. 63) ซึ่งนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต และหน่วยงานสังกัด พส. 154 หน่วยงานทั่วประเทศ ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อส่งมอบกำลังใจ และวางแผนความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ หน่วยงานสังกัด พส. ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และภาคีเครือข่ายอื่นๆโดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานในกรุงเทพมหานคร 50 เขตๆ ละไม่น้อยกว่า 10 ครอบครัว และต่างจังหวัดๆ ละไม่น้อยกว่า35 ครอบครัว รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3,160 ครอบครัว และ 2. กิจกรรม พส. ส่งต่อรอยยิ้มพาคนไกลมาใกล้บ้าน โดยให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 3 แห่ง รวมทั้ง โครงการบ้านน้อยในนิคม 23 แห่ง ดำเนินการคัดเลือกผู้ใช้บริการที่สามารถติดต่อครอบครัวได้ จำนวน 63 ครอบครัว เพื่อประสานครอบครัวผู้ใช้บริการโดยการพาผู้ใช้บริการไปเยี่ยมบ้าน หรือให้ครอบครัวมาพบปะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการสานสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสกลับคืนสู่การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวในอนาคต


นายยุพ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. มีความมั่นมุ่งในการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร และครอบครัวของผู้ใช้บริการ เพื่อส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 เพื่อให้ได้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
#การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #มอบของขวัญปีใหม่2563