27 ตุลาคม 2562

ชีพจรลงSouth...เรียงร้อยรอยธรรม : เมือง ๒ ธรรมนครศรีฯ

ททท. ร่วมกับพันธมิตรและชุมชน ถวายกฐินสามัคคี 
ณ วัดพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช 


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีถวายกฐินสามัคคี ณ วัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช นำโดย นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศเป็นประธาน
ในการถวายกฐินสามัคคี ณ วัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการถวายกฐินสามัคคี ททท. ร่วมด้วย นายกฤษ พัฒนสาร ผู้บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย พันธมิตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมี น.ส.สมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร ททท., นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท.,น.ส.ลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ททท.นครศรีธรรมราช ,พนักงาน ททท. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ รวม 150 คน
ณ วัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งทัศนศึกษาและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช

การถวายกฐิน มี คุณนพดล  ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการถวายกฐินสามัคคี ททท. ร่วมด้วย คุณสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร ททท. ผอ. นิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. คุณลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผอ.สนง.นครศรีฯ คุณกฤษ พัฒนสาร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด พันธมิตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช พนักงาน ททท. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ กว่า 500  คน ณ วัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดพรหมโลก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 อุโบสถประดับด้วยแก้วสีฟ้า และขาว ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่เริ่มสร้างวัด มีรูปปั้นหลวงปู่พรหมโลกศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ผู้คนนับถือ วัดนี้ยังเป็นสำนักรักษาพิษงูด้วยยาสมุนไพร โดยมีหมอ สมนึก จันทรประสูติ เป็นผู้รักษาให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายนพดล  ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำหรับวัดพรหมโลก เป็นวัดที่อยู่ใกล้ชุมชนท่องเที่ยวและสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้
เช่น ชุมชนพรหมโลก วัดเขาขุนพนม น้าตกพรหมโลก วังปลาแงะ ดินแดนผลไม้พรหมคีรี นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2502 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เคยเสด็จฯ มาทรงพักผ่อนอิริยาบถที่น้ าตก พรหมโลก และก่อนเสด็จฯ กลับ ทรงจารึกพระปรมาภิไธย ย่อ ภปร. และ สก. ไว้บนหน้าผาของน้ำตกแห่งนี้  สายการบินแอร์เอเชีย ยังได้จัดกิจกรรม “CSR Journey D กับ Thai Air Asia” ในชุมชนพรหมโลก         


งานถวายผ้ากฐินสามัคคี ททท.ประจำปี 2562 เพื่อนำปัจจัยเพื่อสร้างห้องสุขา
ณ วัดพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ชีพจรลงSouth โดย คุณนิที สีแพร : ผู้อำนวยการภูมิภาคใต้ ไก้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยการร่วมกันปลูกต้นลูกประพืชท้องถิ่นแห่งเขาหลวง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน  สำหรับรับกิจกรรม Journey D ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สายการบินแอร์เอเชีย ให้ความสำคัญและได้สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นการร่วมท างานกับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดหลายปีที่ผ่านมา


ททท. และยังได้นำคณะฯ ทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ ไหว้ตาไข่วัดเจดีย์แห่ผ้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ถนนสายเครื่องเงิน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และกระจายรายได้สู่ชุมชน

เจดีย์ไอ้ไข่ เทพแห่งสามัญชน "ขอได้ไหวรับ" ขออะไรก็พร้อมให้ ทั้งโชคลาภ และ ค้าขาย เป็นอีกหนึ่งแหล่งรวมความศรัทธาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว

วัดเจดีย์ เคยเป็นวัดรกร้างมากว่า 1,000 ปี เมื่อก่อนนั้นชาวบ้านไม่กล้าเข้าไป และได้ถูกบูรณะใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2500 ในวัดเจดีย์ เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่น ที่บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่  ปัจจุบันนี้ ผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่ วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นอีกทางเลือกการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ทำให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนจริงๆ ได้ลองใช้ชีวิตแบบคนในชุมชน เพื่อพลิกฟื้นคืนชีวิต ให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในอดีต อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง “พรุควนเคร็ง” ประสบกับปัญหาเดือดร้อนจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก ทั้งอุทกภัยการขาดแคลนน้ำจืด ปัญหาดินเปรี้ยว ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่เกษตร ผลผลิตตกต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ยากแร้นแค้น ส่งผลถึงการอพยพแรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐาน จากดินแดนซึ่งเคยเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพื้นที่นาและในแม่น้ำ กลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีความยากจนมากที่สุดของประเทศ มีจุดชมวิวสวยๆ ที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นโดยมีชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชน ซึ่งชุมชน พรหมโลกเป็น 1 ในชุมชนต้นแบบในกิจกรรม   นอกจากนี้ ททท. ยังได้นำคณะฯ ทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่  โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สวน “ส้มโอทับทิมสยาม”  ถนนสายเครื่องเงิน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และกระจายรายได้สู่ชุมชน

 คุณกฤษ พัฒนสาร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด 

คุณลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผอ.สนง.นครศรีธรรมราช


เรียงร้อยรอยธรรม เมือง ๒ ธรรมนครศรีฯ
กฐินสามัคคี ณ วัดพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช