20 สิงหาคม 2562

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท อะเมริ–เอเชีย เมด จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลงสนับสนุนทุนวิจัย


วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 16.45 น. ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25
อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Mr.Sergei Mileidievich Millian บริษัท อะเมริ – เอเชีย เมด จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทุนวิจัย ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท อะเมริ – เอเชีย เมด จำกัด
โดยมี รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รองคณบดีฝ่าย
วิจัย ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา และ คณาจารย์ คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมพิธี
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทุนวิจัย
เนื่องจาก บริษัท อะเมริ- เอเชีย เมด จำกัด  มีความสนใจเรื่องการรักษามะเร็งและมีแผนที่จะสร้างโรงพยาบาลรักษามะเร็ง ที่ทันสมัยในประเทศไทย จึงเห็นว่าการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยและประชากรโลก โดยการวิจัยจากสมุนไพรไทย โดยทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกัน