06 มิถุนายน 2562

งานเดียวในประเทศไทย การบริหารจัดการน้ำครบทุกบริบท ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน

THAI WATER EXPO 2019จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 นี้   ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


งานเดียวในประเทศไทย ที่รวมเทคโนโลยีและการจัดงานประชุมด้านการบริหารจัดการน้ำดี  และ
น้ำเสีย ระดับภูมิภาค งานหนึ่งเดียวที่จะตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำครบทุกบริบท  ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน

นายวิจารย์ สิมาฉายา  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานเปิดงาน
ไทยวอเตอร์ 2019  งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดี
และน้ำเสียระดับภูมิภาค เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ดีสำหรับอนาคต


งานเดียวที่จะตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำครบทุกบริบท
โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  การประปานครหลวง (กปน.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม -กระทรวงอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ ร่วมจัดงาน ณ ห้องนิทรรศการ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค


นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย ประเทศไทย ประธานการจัดงาน  กล่าวว่า
ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเดินหน้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  มาตรการด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งเรียนรู้ คู่ขนานไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมบริบทอื่นๆ


เพื่อก้าวเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับอนาคตอย่างแท้จริง ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019  เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียระดับภูมิภาค โดยจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี และจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5

ภายในงานจัดแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางเกี่ยวกับน้ำครบวงจรกว่า 1,000 แบรนด์ จาก35 ประเทศ
โดยมี 7 พาวิเลียนนานาชาติจากประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ จีน เกาหลี  สิงคโปร์ ไต้หวัน และ อินเดีย
ร่วมนำเทคโนโลยีจัดการน้ำเสีย และการรีไซเคิล  การจัดการน้ำดี การกำจัดของเสีย-อันตรายที่ปนเปื้อนกับน้ำโดยไม่ต้องใช้สารเคมี   การใช้เทคนิคการกรองขั้นสูง เทคโนโลยีแปลงของเสียเป็นพลังงาน
ด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ กระบวนการไนตริฟิเคชั่น  กระบวนการกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ และยังมีอุปกรณ์ติดตามผลและตรวจสอบอื่นๆ มาจัดแสดงภายในงาน


นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมนานาชาติ วอเตอร์ ฟอรั่ม 2019 (WaterForum 2019)  โดยความ
ร่วม  มือระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการบำบัดของเสีย  และการนำ น้ำกลับมาใช้ใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆด้านน้ำ การบำบัดน้ำ  นวัตกรรมระบบบริหารจัดการน้ำ
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตน้ำประปาสำหรับเมืองและน้ำสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม  โดยมีผู้มีชื่อเสียง
ระดับโลกจากประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น  ร่วมกับผู้ชำนาญการของประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
และ  การสัมมนาอีกหลายหัวข้อ อาทิ สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การใช้แบบจำลองทางชลศาสตร์
สำหรับการบริหารจัดการระบบส่งและจ่ายน้ำ  โดยการประปานครหลวง หัวข้อ Factory 4.0 สู่อนาคตอุตสาหกรรมไทย เรื่อง  เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม  และการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน  พ.ศ. 2559 การเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน ฯลฯงานไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 (Thai Water Expo 2019)  งานแสดงเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียระดับภูมิภาค  จะจัดขึ้นพร้อมกับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK (ASE) 2019


งานแสดงนิทรรศการนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดในอาเซียน  ทั้งด้านพลังงานทดแทน  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  และเทคโนโลยีเกี่ยว
กับยานยนต์ไฟฟ้า

จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 นี้   
ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา