01 เมษายน 2562

กิจกรรม “ 60+ Earth Hour ”คุณภัสสรา วรรณวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
พร้อมพนักงานของโรงแรมฯ ร่วมทำกิจกรรม “60+ Earth Hour” ลดโลกร้อน โดยปิดไฟ 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.30 - 21.30 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พร้อมใจก
ันทำทั่วโลก เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
ประ
หยัดและอนุรักษ์พลังงานของโลกต่อไป

#Toptotravel