03 มกราคม 2562

ตลาดล้านเมือง
ตลาดล้านเมือง ตั้งเป้าพัฒนาสินค้าการเกษตรคุณภาพดีที่ครบวงจร โดยมุ่งเน้นการสร้างอาหารสุขภาพ อาหารปลอดภัย เพื่อความเป็นที่สุดในภูมิภาค พร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2562 นี้แน่นอน  

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหารตลาดกลางผักและผลไม้ จ.ราชบุรี หรือตลาดศรีเมือง ได้ชู “ศรีเมืองโมเดล” ตลาดต้น แบบอาหารปลอดภัย ที่ได้รับรางวัลการันตีจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลความเป็นเลิศคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจ สอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, รางวัลสุดยอดตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย จากกรมการค้าภายใน กระทรวง พาณิชย์, รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข “ระดับเพชร” , รางวัลสุดยอดตลาดที่พัฒนาและรักษามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 1 ทศวรรษ (Healthy Market Gold Awards) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นายนภินทร กล่าวว่า ตลาดล้านเมืองจะมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นตลาดสดน่าซื้อ โดยบูรณาการงานอาหาร ปลอดภัย ในแบบที่ไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลาง แต่เป็นตลาดกลางอำนวยความสะดวกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ ทุกฝ่าย โดยการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคตั้งแต่ ต้นน้ำ(เกษตรกร) กลางน้ำ(ตลาด) จนถึงปลายน้ำ (ผู้บริโภค) โดยยึดหลักของ “ศรีเมืองโมเดล” ที่มีการส่งเสริมเกษตรกร ให้ผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ ปลอดภัย นำมาวางจำหน่ายเอง ด้วยสินค้าหลากหลายประเภท ในราคาที่เป็นธรรม และพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดก้าวต่อไปสู่การเป็นผู้นำของตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรในระดับอาเซียนต่อไป ตลาดล้านเมือง ศูนย์กลางตลาดค้าส่งผัก-ผลไม้ ใหญ่สุดในภาคเหนือเชื่อมโยง จีน สปป.ลาวและเมียนมา ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ จ.เชียงราย บนเนื้อที่ 160 ไร่ ปัจจุบันได้มีการปรับพื้นที่ไปแล้ว 100% ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้วกว่า 30% โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพ่อค้าแม่ค้า ด้วยยอดจองแผงค้าและอาคารค้า ปลีกถึง 70% จากการเปิดจองวันแรกเพียงวันเดียว พร้อมแล้วที่จะพัฒนาปรับปรุงทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรแก่ผู้ค้า ขยายฐานผู้ซื้อจากในประเทศ สู่ตลาดผู้ซื้อต่างประเทศ และเป็น ศูนย์กลางการค้าส่งออก ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่ง(โลจิสติกส์) อย่างมีประสิทธิภาพสูง เพื่อก้าวสู่ระดับ ภูมิภาคและระดับอาเซียน