19 ตุลาคม 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานในการประชุมหารือการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
ในจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ 

โดยกลไกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ กลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่ม โดยให้ พม. พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ ๔ ภาค ๆ ละ ๒ แห่ง (ภาคใต้ ๓ พื้นที่ ประกอบด้วย ชายแดนใต้ ๑ แห่ง อันดามัน ๑ แห่ง อ่าวไทย ๑ แห่ง) ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ ที่มีงานเชิงบูรณาการของ พม. มีกลไกการทำงานผ่านประชารัฐหรือพื้นที่ ที่มีความเข้มแข็ง และส่งผลเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้สูงอายุจริง ทั้งนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยมีรักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการหารือดังกล่าวด้วย 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม