30 กันยายน 2561

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดระนอง

ระนอง จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกิจกรรมสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีระดับจังหวัด

Wefiethailand กลับมาจาก จังหวัดระนอง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นี่คือการไปจังหวัดระนองครั้งแรก “ระนอง” เป็นจังหวัด ที่มีสโลแกนว่า เมืองฝนแปดแดดสี่ หมายความว่า สภาพอากาศคาดการณ์ตลอดในหนึ่งปีนั้น คือฝนตกแปดเดือน และแดดออกอีกสี่เดือน

ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และก็แอบลุ้นๆ อยู่ว่าจะตกกี่วัน และเหตุผลที่มาครั้งนี้ก็ เพราะว่า ระนองเป็นเมืองที่มีครบทุกอย่างในด้านการท่องเที่ยว ด้านขวาของจังหวัดล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ภายในมีทั้งป่าและน้ำตก ส่วนฝั่งซ้ายลาดลงไปสู่ทะเลอันดามัน และสามารถข้ามไปเกาะสวยๆ  มากมาย
 


จังหวัดระนอง จังหวัดที่เหมาะสมต่อการต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น ครั้งนี้ทางจังหวัด ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เสริมสร้างชุมชนให้
มีความเข็มแข็ง  
เพิ่มรายได้ชุมชน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเสน่ห์ของวิถีชุมชน อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ ศิลปะพื้นถิ่น OTOP นวัตวิถี ระนอง เน้นให้ทุกท่านได้สัมผัสรายละเอียดของแต่ละภาพจะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตพื้นบ้านที่เรียบง่ายของชาวจังหวัดระนอง

โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการรวมตัวของการท่องเที่ยวระดับชุมชน ‘แอ่งเล็ก’ สร้างเป็นอาชีพที่ยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมบวกกับวิถีชีวิตของชุมชน ยกเสนห์ความงดงามของท้องถิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และอาหาร พัฒนาเป็น    อัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวซื้อสินค้าในชุมชน ทำให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชน

จัดขึ้นระหว่าง  วันที่ 20-21 กันยายน 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ของจังหวัดระนองโดยสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย สื่อส่วนกลางและสื่อท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเปิดหมู่บ้านOTOP นวัตวิถี   “บ้านเหนือ หมู่ 2
ต.กำพวน อ.สุขสำราญ “  พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดระนอง เป็นมรดกโลกให้แล้วเสร็จภายในปี 2563
ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดระนอง


ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทำ ประชาพิจารณ์ ชมบรรยากาศและศึกษาชีวิตชายฝั่ง ป่าชายเลนมรดก
เชคอินสะพานแขวนบ้านเหนือ ที่สวยงามกลางลำน้ำ รับประทานอาหารทะเลสดๆ   เช่นหอยลักไก่ ปูม้า เยี่ยมชมจุดชมวิว เขาฝาชี ในพื้นที่บ้าน อำเภอละอุ่น ชมศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “ลิเกป่า”  และเยี่ยมชมหมู่บ้าน”บ้านพรรั้ง” อำเภอเมืองระนองที่สืบทอดเชื้อสายชาวฮินดู และบ่อน้ำแร่พุหลุมพี ของชาวชุมชน เพื่อการเผยแพร่ประชา สัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดระนอง
ให้นักท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านOtopนวัตวิถี​ บ้านพรรั้ง​ จังหวัดระนอง
โดยสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย สื่อส่วนกลางและสื่อท้องถิ่น

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเปิด 
 หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี  บ้านเหนือ 
หมู่ 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ “ ล่องคลอง ท่องเล สเน่ห์พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดระนอง เป็นมรดกโลก  โดยมรปีนี้เน้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจโดยได้รับความสนใจจากสื่อทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมกิจกรรมสัมผัสวิถีชุมชนตลอดกิจกรรมเป็นอย่างดี
ขากลับเรากลับทางเดิมมุ่งหน้าสู่สนามบินระนอง
ทริปนี้ขอบคุณ : พช.จังหวัดระนอง