03 กันยายน 2561

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี Road Show @ Uthai Thani)


งานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี 


จังหวัดอุทัยธานี โดยนายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี มาจัดแสดง พร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้ชื่องาน มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้รู้จักชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือที่เรียกว่า “แอ่งเล็ก...เช็คอิน” ของจังหวัดอุทัยธานี รับรองได้ว่า “แวะมารู้จัก...แล้วจะรักอุทัยธานี”

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่โดยการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถจำหน่ายสินค้าภายในหมู่บ้าน เป็นการนำ
เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทุกคนพร้อมเป็น
เจ้าบ้านที่ดี ทำให้รายได้กระจายอยู่ภายในหมู่บ้าน ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการส่งเสริม OTOP จาก
เดิมที่ต้องนำสินค้าออกไปจำหน่ายนอกหมู่บ้าน

จังหวัดอุทัยธานี มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน ๓๕ หมู่บ้าน โดยได้นำชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี “แอ่งเล็ก...เช็คอิน” ดังกล่าวมาจัดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว เพื่อเชิญชวนนักท่อง
เที่ยวให้ไปเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดอุทัยธานี

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของอุทัยธานี เช่น ผ้าทอลายโบราณ ผลิตภัณฑ์
จากเหล็กกล้า เช่น มีดพับ มีดเหน็บ ขวาน ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาแรด อาทิ เช่น ปลาแรดแดดเดียว แหนมปลาแรด ปลาแรดยอ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ไม้ตาลดัดขา ขนมกงโบราณ ข้าวอินทรีย์
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกิจกรรม ลด แลก แจก แถม เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย

ร่วมสนุกกับลูกค้า โดยพบกันในงาน มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป