13 สิงหาคม 2561

บางเสร่ บ้านฉัน

จ.ชลบุรีเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความ รุ่นเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรีจัดประกวดเขียนเรียงความ“บางเสร่ บ้านฉัน”รุ่นเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ“บางเสร่ บ้านฉัน”รุ่นเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท ผู้เข้าประกวดจะต้องทำการประกวดเขียนเรียงความในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เวลา 13.00 – 15.00น.

โดยให้เวลาการเขียนเรียงความทั้งสิ้น 2 ชั่วโมงสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 สิงหาคม 2561 พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร 038 276407 ต่อ 12 หรือFacebook Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนประมงพื้นบ้านหมู่ 4 ตำบลบางเสร่ - ตลาดดีวิถีชุมชน

การประกวดเขียนเรียงความ
๑.  หัวข้อการประกวดเขียนเรียงความ“บางเสร่ บ้านฉัน”
๒.   ระดับการประกวด   เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
๓.กติกา
ผู้สมัครจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเองเป็นภาษาไทย เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ความยาว
ไม่เกิน ๑ – ๒  หน้ากระดาษA๔  (มีแจกภายในวันงาน)  ในหัวข้อการประกวด“บางเสร่ บ้านฉัน”

ผลงานการเขียนเรียงความ ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที

กระดาษในการเขียนเรียงความ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกวดเขียนเรียงความ อาทิ ดินสอ ยางลบ ปากกา กระดาษ ทางผู้จัดเตรียมงานจะเป็นผู้จัดเตรียมให้

ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร ณ ช่องทางการรับสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง

ผู้เข้าประกวดจะต้องทำการประกวดเขียนเรียงความในวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๓.oo – ๑๕.ooน. โดยให้เวลาการเขียนเรียงความทั้งสิ้น 2  ชั่วโมง
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด
 กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

๔. เกณฑ์การตัดสิน
๑. เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด    ๓๐  คะแนน
๒. มีการวิเคราะห์และให้เหตุผลสนับสนุนที่ดี   ๒๕  คะแนน
๓. ความคิดสร้างสรรค์    ๒๕  คะแนน
๔.การใช้ภาษา (กะทัดรัด เข้าใจง่าย ชัดเจน)    ๑๐  คะแนน
ภาษา กะทัดรัด เข้าใจง่าย ชัดเจน
๕. สํานวนภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสม   ๑๐  คะแนน
รวมทั้งหมด       ๑๐๐  คะแนน